Wie zijn de Profeten?

Print Friendly

Volgens de Islam, heeft Allah de mens geschapen voor een nobel doel: namelijk om Hem aan te bidden en een deugdzaam leven leiden op basis van zijn leringen en begeleiding. Maar hoe zou de mens zijn rol en het doel van zijn bestaan weten​​, zonder een duidelijke en praktische instructie? Daardoor is profeetschap nodig. Zo heeft Allah uit elke natie ten minste een profeet gekozen om Zijn Boodschap over te brengen aan die mensen.

Men kan zich afvragen: Hoe werden de profeten gekozen en wie waren diegenen die recht hadden op deze grote eer?

Profeetschap is Allah’s zegen en genade, Hij kan het schenken aan wie Hij wil. Echter, door de verschillende boodschappers door de geschiedenis heen te bestuderen, drie kenmerken van een profeet kan worden herkend:

 1. Hij is de beste in zijn gemeenschap moreel en intellectueel gezien. Dit is nodig omdat het leven van een profeet dient als een rolmodel te zijn voor volgelingen. Zijn persoonlijkheid hoort mensen aan te trekken om zijn boodschap te accepteren. Na ontvangst van de boodschap, wordt hij onfeilbaar (hij pleegt geen zonden). Dit wil niet zeggen dat profeten hebben gezondigd, omdat ze van de hoogste gedrag onder de mensen waren en dus bereid waren om de boodschap te ontvangen. Een profeet kan misschien enkele kleine fouten gedaan hebben, niet uit begeerte of om persoonlijke doelen. Eerder, uit gretigheid op het bereiken van een aantal voordelen de boodschap. Dergelijke kleine foutjes werden meestal gecorrigeerd door openbaring.
 2. Hij wordt ondersteund door wonderen om te bewijzen dat hij geen bedrieger is. Die wonderen worden door de kracht en de toestemming van Allah verleend en zijn meestal in het veld waarin zijn volk uitblinken en als superieuren erkend werden.
 3. Iedere profeet vertelt duidelijk datgene wat hij ontvangt heeft niet van hemzelf komt maar van Allah voor het welzijn van de mensheid. Hij bevestigt ook datgene dat voor hem geopenbaard werd en wat er na hem geopenbaard kan worden. Een profeet doet dit om aan te tonen dat hij gewoon de boodschap overbrengt dat hem is toevertrouwd door de ware God van alle mensen in alle leeftijden. Dus de boodschap is zelfde in essentie en voor hetzelfde doel. Daarom moet het niet afwijken van hetgeen dat voor hem geopenbaard werd of wat zou na hem kunnen komen.
Profeten zijn nodig voor het overbrengen van Allah’s instructies en begeleiding voor de mensheid. Zonder profeten kunnen we volgende vragen nooit kunnen beantwoorden:
Waarom zijn we geschapen?
Wat zal er met ons gebeuren na de dood?
Is er een leven na de dood?
Zijn we verantwoordelijk voor onze daden?
Deze en vele andere vragen over Allah, engelen, paradijs, hel, en veel meer vragen kunnen niet beantwoord worden zonder directe openbaring van de Schepper en de Kenner van het onzienlijke.
Die antwoorden moeten authentiek zijn en moet gebracht zijn door individuen die mensen kunnen vertrouwen en die gerespecteerd worden. Daarom zijn boodschappers de elite van hun samenleving in termen van moreel gedrag en intellectuele vermogens.
Profeten zijn op wonderbaarlijke wijze ondersteund door Allah en geïnstrueerd door Hem om de continuïteit van het bericht te bevestigen.
De inhoud van de boodschap van de Profeten aan de mensheid kan als volgt samengevat worden:
 • Duidelijk concept van Allah: Zijn eigenschappen, Zijn schepping, wat wel en niet toegeschreven mag worden aan Hem.
 • Duidelijk idee over de onzichtbare wereld, de engelen, djinn, Paradijs en de Hel.
 • Waarom Allah ons heeft geschapen, wat Hij van ons wil en welke beloningen en straffen er zijn voor gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid.
 • Hoe we onze samenlevingen horen te zijn. Dat wordt bereikt door duidelijke instructies en wetten die, indien correct en eerlijk toegepast worden, zullen resulteren in een goed functionerende, harmonieuze samenleving.
Men zou kunnen vragen: wie zijn de Profeten volgens het islamitische geloof?
Het antwoord is, veel van dezelfde profeten die in het Oude Testament, Nieuwe Testament genoemd worden en sommige profeten die in de Quran genoemd worden dat je misschien niet kent.
Volgens de islam, werden sommige profeten de boodschap gegeven om het aan hun volk te leveren (bv Profeten Aadam, Noeh, Lot en anderen, vrede zij met hun) en anderen kregen boeken (bijv. Profeten Ibrahiem, Moesa, ‘Isa, Mohammed en anderen, Vrede zij met hun).
Profeten in de islam zijn vereerd, gerespecteerde individuen die door Allah werden gekozen om Zijn Goddelijke Boodschap te brengen aan hun samenleving.
In het geval van Profeet Mohammad ﷺ werd hij gekozen om zijn boodschap over te brengen aan de gehele mensheid. Iedere Profeet die voor hem kwam bracht zijn naar boodschap enkel aan hun volk.
Islam is de laatste boodschap voor de mensheid, het is compleet in alle opzichten. Allah, de Verhevene, zegt in heilige Quran:
“Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen.” [5:3]
Wanneer moslims de naam van een Profeet noemen, uit respect, smeken ze Allah om hen vermelding  te verheerlijken en Zijn vrede en zegeningen op hen schenken.
Profeten, Vrede zij met hun, die in de Quran genoemd werden zijn (chronologisch gerangschikt):
 1. Adam
 2. Idrees (Henoch)
 3. Noeh (Noah)
 4. Hoed
 5. Saalih
 6. Ibrahiem (Abraham)
 7. Lot
 8. Ismaa’eel (Ismaël)
 9. Is-haaq (Izaäk)
 10. Ya’qoeb (Jacob)
 11. Yoosuf (Jozef)
 12. Ayoub (Job)
 13. Zol-Kifl (Ezechiël)
 14. Yoous (Jona)
 15. Shu’ayb
 16. Moesa (Mozes)
 17. Haaroon (Aaron)
 18. Dawoed (David)
 19. Sulaymaan (Solomon)
 20. Ilyaas (Elia)
 21. Al-Yasa’ (Elisa)
 22. Zakariyya (Zacharias)
 23. Yahyaa (John)
 24. ‘Isa (Jezus)
 25. Mohammed ﷺ