De saheeh Sunnah is wahy (openbaring) van Allaah

Print Friendly

Het is van essentieel belang dat het wordt gevestigd in de geest en het hart van iedere moslim dat de Sunnah - dat zijn de woorden, daden en goedkeuring die worden toegeschreven aan de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) - is een van de twee delen van de goddelijke Openbaring die werden geopenbaard aan de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). Het andere deel van de Openbaring (wahy) is de Heilige Qur’aan.
Allah, de Verhevene, zegt:

Noch spreekt hij naar eigen begeerte. Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden. [al-Najm 53:3-4]

Het is overgeleverd van al-Miqdaam ibn Ma’di Yakrib (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd:
Voorwaar, Ik heb Quran en iets wat erop lijkt samen ermee gekregen. Maar al snel zal er een tijd komen wanneer een man zal liggend op zijn bank met een volle maag, en hij zal zeggen: ‘Je moet voldoen aan deze Qor’aan: wat je kunt vinden dat als toegestaan staat​​, neem dat dan als toelaatbaar, en wat vind als verboden, neem het dan als verboden. Maar inderdaad, wat de Boodschapper van Allah verbiedt is als wat Allah verbiedt. 
[Tirmidhi 2664 al-Silsilah al-Saheehah 2870]

Dit is wat werd begrepen door de rechtvaardige salaf (moge Allah tevreden met hen zijn):

Hassaan ibn ‘Atiyah:“Djibriel heeft de sunnah gebracht aan de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) net als hij de Quran tot hem heeft gebracht. 
[al-Kifaayah door al-Khateeb 12]

Het belang van de Sunnah is in de eerste instantie dat het Boek van Allaah verklaart en is een commentaar op daarop, het voegt  uitspraken op die in het Boek van Allah.

Allah, de Verhevene, zegt:

En Wij hebben de vermaning tot u gezonden, opdat gij aan het mensdom moogt uitleggen hetgeen tot hen werd nedergezonden, zodat zij mogen nadenken. [al-Nahl 16:44]

Ibn ‘Abd al-Barr heeft gezegd:
“Het commentaar van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) op de Quran is van twee soorten: 

 1. Uitleggen dingen van dingen die algemeen in de Heilige Quran genoemd worden, zoals gebed: de vijf dagelijkse gebeden, hun tijd, buigen en alle andere onderdelen daarvan. 
 2. Het toevoegen van uitspraken aan de uitspraken van de Quran, zoals het verbod op het getrouwd zijn met een vrouw en haar vaderlijke of moederlijke tante op hetzelfde moment.”

[Jaami’ Bayaan al-‘Ilm wa Fadlihi 2/190]

Aangezien de Sunnah de tweede deel van de twee delen van de Openbaring is, het is onvermijdelijk dat Allah het zal beschermen, om de religie te behoeden tegen vervorming, toevoegingen of subtracties. 

Ibn Hazm heeft gezegd:”Allah, de Verhevene, heeft gezegd in Quran:

Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.” [al-Hijr 15:9]

Zeg (O Mohammad): “Ik waarschuw u slechts door Openbaring (van Allah en niet door het advies van de religieuze geleerden en anderen).” Doch de doven (die de religieuze geleerden en anderen blindelings volgen) horen de roep niet wanneer zij worden gewaarschuwd [d.w.z. men moet alleen de Quran en de Sunnah (wettelijke manieren, orders, daden van aanbidding, en de verklaringen van de Profeet Mohammed volgen, zoals de metgezellen van de profeet hadden gedaan)].”
[al-Anbiya 21:45]  

Allah vertelt ons dat de woorden van Zijn Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zijn allemaal wahy (openbaring), en wahy is ongetwijfeld dhikr, en dhikr wordt bewaard volgensQuran. Het is dus juist om te zeggen dat woorden van Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zijn allemaal bewaard door Allah, de Verhevene, en Hij heeft beloofd dat geen van hen verloren zal gaan, want degene wat Allaah bewaren kan zeker niet verloren gaan, het is allemaal al overgeleverd aan ons en Allah heeft het als bewijs en liet hierdoor geen enkel excuus meer voor ons.”
[al-Ihkaam 1/95]

Wanneer vast is gesteld dat de Sunnah deel uitmaakt van de Goddelijke openbaring, is het essentieel om op te weten dat er slechts een verschil is tussen Sunnah en Quran, namelijk dat de Quran is het woord van Allah, de Verhevene, dat werd letterlijk geopenbaard aan de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), terwijl de Sunnah is misschien niet de woorden van Allah liever gezegd, het is alleen zijn openbaring, dus het hoeft niet per se dat de letterlijke worden ons bereikt, maar de betekenis daarvan bereikt ons wel.

Zodra we dit verschilbegrijpen, zien we dat de punt van de Soennah is het overbrengen van de betekenissen, niet exact dezelfde woorden die werden uitgesproken door de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). Islam leert ons dat Allah alleen de woorden van de Quran volledigbehoudt, en Hij behoudt de algemene betekenis van de Sunnah, en hetgeen het Boek van Allah verhelderen, en niet de exacte woorden en zinnen uit de Sunnah. 

Echter, de geleerden van deze Ummah sinds de eerste eeuwen streefden ernaar om de shari’ah en de Sunnah te behouden. Ze hebben de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zoals hij het zei aan ons overgeleverd, en zij maakten onderscheid tussen de rapporten die goed en kwaad, waar en onwaar waren.

Dat er meerdere meldingen van een enkele hadieth zijn betekent niet dat er een tekortkoming is in het behoud en de overdracht en overlevering van de Sunnah. Eerder de rapporten variëren voor tal van redenen.

Redenen voor meerdere meldingen van een hadith: 

 1. Meerdere Incidenten
  Ibn Hazm heeft gezegd:”Het bestaan ​​van verschillende versies is niet een fout te vertegenwoordigen in de hadith wanneer de betekenis hetzelfde is, want het is bewezen dat wanneer de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) een hadith sprak zou hij het drie keer herhalen, zo kan zijn dat elke persoon zou vertellen op basis van hetgeen hij hoorde. Dit verschil in de rapporten betekent niet dat de hadeeth zwak is, wanneer de betekenis van hadith hetzelfde is.” [al-Ihkaam 1/134]
 2. Melden van de betekenis
  Dit is de meest
  voorkomende reden voor het bestaan ​​van meerdere versies van een enkel hadith. Waar het om gaat is bij overlevering van een hadith dat de betekenis worden overgeleverd. Wat de de woorden betreft, het is niet de onderdeel van aanbidding zoals het geval is met de Quran.
  Om meer zekerheid te krijgen dat de verteller de correcte betekenis van de hadith had overgeleverd, de geleerden accepteren een verslag van soortgelijke betekenis niet tenzij deze kwam van een geleerde van de Arabische taal, dan zouden ze zijn verslag vergelijken met dat van een andere betrouwbare verteller, dan zouden ze in staat zijn om de fout of een vergissing te herkennen in vertelling.
 3. Verkorting van de hadith door de Verteller
  De verteller
  heeft de hadith in zijn geheel
  onthouden, maar citeerde slechts een deel ervan op een plaats, en vertelde het volledig elders.    [zie Bukhaari, 714, 715, 1229 voor een voorbeeld]
 4. Fouten
  Een van de
  vertellers kan een fout
  gemaakthebben, dus vertelde de hadith op een manier dat niet overgeleverd is door anderen. Het is mogelijk om de fout te zien door de rapporten met elkaar vergelijking. Dit is wat werd (wordt) gedaan door de geleerden in de boeken van Sunnah en takhreej.
  Ibn Taymiyah heeft gezegd:”Allah bewaart wat Hij openbaarde voor deze ummah. Allah, de Verhevene, heeft in Quran gezegd:     Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij

  zullen er de Waker over zijn.” [al-Hijr 15:9]

Er is dus geen fout in de interpretatie van de Quran of in de overdracht van hadith of de interpretatie daarvan. Allah heeft gegarandeerd dat er altijd in deze Ummah degenen zou zijn die zouden bewijs tegen de dwalingen van hen die dwalen en de leugens van de leugenaars uitleggen en benadrukken. Dit ummah zal niet eens zijn over misleiding, en er blijft onder ons een groep die zich houden aan de waarheid totdat het Uur begint. Want zij zijn de laatste van de naties en er is geen Profeet na ons Profeet en geen Boeken na onze Boek. Wanneer de volken vóór ons veranderden, Allah zond Profeet om hen de wijzen met geboden en verboden, maar er zal geen Profeet zijn na Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) en Allah heeft daarom gegarandeerd om de openbaring die Hij heeft nedergezonden te behouden.
[al-Jawaab al-Saheeh 3/39]

Dus de Sunnah is openbaring (wahy) van Allah, het verklaart en legt Quran (geopenbaarde Boek van Allah,de Verhevene) uit voor de mensen, en het leert hen de uitspraken die ze nodig hebben om hun religie uit te oefenen. 

wAllahu A’alam