Het Gebed: stap voor stap

Untitled
Print Friendly

Het gebed kan door een ieder alleen worden verricht. Als twee of meer personen samen zijn vormen zij een Djama’ah (een gemeenschap) en moeten zij samen bidden. Een van hen treed hierbij op als Imam (voorganger).
Elk gebed bestaat uiteen aantal eenheden (Rak’ah meervoud Rak’aht).
Ook dient tijdens het gebed een aantal Rak’aht hardop te worden gezegd en een aantal zachtop (in jezelf). Dit geldt voor de koranverzen die worden opgezegd tijdens het gebed. Dus wanneer het hardop moet zeg je de verzen (zie stap 2 punt 2 en 3) hardop en wanneer het zachtop moet dan zeg je de verzen in jezelf.

Het is aanbevolen voor de vrouw om ook hardop te reciteren tijdens de betreffende gebeden zolang anderen hier geen last van hebben en ook geen vreemde mannen in de buurt zijn die door haar stem verleid kunnen worden.

Hieronder staat aangeven hoeveel Rak’aht ieder gebed heeft en of deze hard- of zachtop gezegd moeten worden.

Gebed Rak’aht Hard- of zachtop
Fadjr 2 Alle Rak’aht hardop
Duhr 4 Alle Rak’aht zachtop
‘Asr 4 Alle Rak’aht zachtop
Maghrib 3 De eerste 2 Rak’aht hardop, de laatste zachtop
Isja 4 De eerste 2 Rak’aht hardop, de laatste 2 zachtop

Stap 1: Het Gebed beginnen

Men heft beide handen op tot aan de oren en zegt:

 • Allahoe Akbar (Allah is de grootste)

Het is belangrijk dat je het uitspreekt als twee woorden: Allahoe – Akbar, je mag het dus niet uitspreken als een woord aan elkaar (dus niet Allahoewakbar).
Wanneer je het gebed begint buig dan je hoofd en richt je blik op de grond en niet naar de hemel aangezien dit verboden is, zoals de Profeet ﷺ zei: “Mensen moeten tijdens het gebed nalaten om naar de hemel te kijken of hun zicht zal niet naar hun terug komen” (en in een andere overlevering: of hun zicht zal hun ontnomen worden).

Stap 2: As-Sana & Koran recitatie

Het gebed is begonnen, men staat nu in de stand die Qijam genoemd wordt. in deze stand worden drie verschillende gebeden gereciteerd:

 • 1- As-Sana (lofprijzing van Allah)

Soebhanaka Allahoema wa bihamdik wa tabaraka asmoek wa Ta’ala djadoek wa la ilaha ghairoek (Heilig bent U, o Allah, en lof zij U, en gezegend is Uw naam en hoog is Uw roem, er is geen god behalve U)
A’oedoe billahi minasj sjaitaani radjiem (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwade van Satan de vervloekte)

 • 2- Nu reciteren we het eerste hoofdstuk (Surah) uit de Koran, Al-Fatiha:Hoofdstuk Al-Fatiha is een essentieel onderdeel van het gebed en komt iedere Rak’ah terug.
Surah Al-Fatiha: Uitspraak in het Arabisch
1. Bismillahi rahmani rahim (In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)
2. Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamien (Alle lof zij Allah, de Heer der werelden)
3. Arahmani rahim (De Barmhartige, de Genadevolle)
4. Maliki yawmi-din (Meester van de Dag des Oordeels)
5. Iyaka na’buddu wa iyaka nasta’in (U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp)
6. Ihdina-sirata al-mustaqim (Leid ons op het rechte pad)
7. Sirata-ladina an’amta ‘alayhim ghayril ma’dubi ‘alayhim wa ladalin (Het pad dergenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken, niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.)
 • 3- Nu reciteren we een ander hoofdstuk uit de Koran.

Dit hoofdstuk is vrije keus, hier kan ieder vers uit de Koran worden gereciteerd.

Dit geldt bij de eerste twee Rak’aht van alle gebeden. Bij de resterende Rak’aht van alle gebeden dient alleen Surah (hoofdstuk) Al-Fatiha te worden gereciteerd.

Bijvoorbeeld: Het gebed gebed Duhr telt in totaal 4 Rak’aht. Hierbij wordt de eerste twee Rak’aht Surah Al-Fatiha gereciteerd gevolgd door een willekeurig ander vers uit de Koran. En bij de resterende twee Rak’aht reciteerd men alleen Surah Al-Fatiha.

Stap 3: Roekoe (buiging)

Gelijk na de laatste recitatie buigen we ons naar de gebogen houding met de woorden:

 • Allahoe Akbar (Allah is de grootste)

Nu bevinden we ons in Roekoe, in deze positie zeggen we drie maal:

 • Soebhana rabbi-al ‘adiem (Heilig is mijn Heer de grote!)

Vervolgens gaan we terug naar de staande houding (Qijam) met de woorden:

 • Sami allahoe liman hamidah (Allah verhoort hem, die Hem looft)

Stap 4: Staande houding
In deze positie zeggen we:

 • Rabbana wa lakal hamd (Onze Heer, alle lof zij U)

Vanaf de staande positie gaan we naar de Sadjdah. Terwijl we dit doen zeggen we:

 • Allahoe Akbar(Allah is de grootste)

Stap 5: Sadjdah (knielende houding)
In de Sadjdah houding zeggen we drie keer:

 • Soebhana rabbi-al a’la (Heilig is mijn Heer, de allerhoogste)

Tijdens deze houding mogen je ellebogen niet de grond raken.

Vervolgens zeggen we:

 • Allahoe Akbar (Allah is de grootste)

ِEn nemen de zittende houding aan.

Stap 6: Zittende houding
Hierin zeggen we:

 • Rabbi Eghfirli warh’amnie(O mijn Heer! Vergeef me en heb genade met mij)

We zeggen weer:

 • Allahoe Akbar(Allah is de grootste)

en gaan terug naar de Sadjdah (knielende houding)

Stap 7: Sadjdah (knielende houding)

In de Sadjdah houding zeggen we drie keer:

 • Soebhana rabbi-al a’la(Heilig is mijn Heer, de allerhoogste)

Stap 8: Meerdere Rak’aht

Tot zover de eerste Rak’ah. Wanneer men meerdere Rak’aht moet doen, gaat men weer staan in de Qijam (staande) houding en zegt:

 • Allahoe Akbar (Allah is de grootste)

Vervolgens moeten de stappen 2 (vanaf punt 2, punt 1 zeg je alleen aan het begin van ieder gebed) tot en met stap 7 herhaald worden. Als men alle Rak’aht heeft gehad gaat men verder met stap 9.

Stap 9: At-asjah-hoed

Na iedere 2 Rak’aht dient de At-asjah-hoed te worden opgezegd. Dit doet men in de zittende houding. Men legt de linkerhand plat op het been en maakt van de rechterhand aan vuist en steekt de wijsvinger uit. Al op een neer bewegend van de wijswinger zegt men het volgende:

1.

At ta hijatoe lillahi was-salawatoe wa tajjibatoe (Alle aanbidding in woorden, daden en bezittingen weergegeven komt Allah toe)2.Assalamoe alaika ajoehan nabi-oe (Vrede zij met U, O Profeet)
3.Wa rahmatoelahi wa barakatoehoe (En de genade van Allah en Zijn zegeningen)
4.Assalamoe alaina wa ‘ala ‘ibadilla-hi-salihiena (Vrede zij met ons, en met de ware dienaren van Allah)
5.Ashadoe ella Ilaha Illa Allah (Ik getuig dat er geen god is dan Allah)
6.Wa ashadoe anna Mohammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh (En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is)

Bijvoorbeeld: Als het gebed 4 Rak’aht telt, doet men 2 Rak’aht en dan At-asjah-hoed en vervolgens doet men weer 2 Rak’aht en sluit weer af met At-asjah-hoed. Als het gebed 3 Rak’aht telt doet men 2 Rak’aht en At-asjah-hoed en vervolgens één Rak’ah gevolgd door At-asjah-hoed. Tenslotte bij een gebed van maar 2 Rak’aht doet men de 2 Rak’aht en sluit af met de At-asjah-hoed.

Stap 10: Tasliem (de vredeswens)

Bij ieder mens zijn constant twee engelen aanwezig die alle daden vanaf de geboorte tot aan de dood optekenen. Allah leert ons dat niets hen ontgaat. Zij schrijven het levensboek van de mens tot aan het kleinste detail. Het boek zal als getuige dienen in het hiernamaals op de Dag des Oordeels, en ieder mens die op aarde heeft geleefd zal zijn levensboek kunnen lezen. Bij de afsluiting van het gebed worden deze engelen dan ook begroet Men wendt eerst het hoofd naar rechts en zegt tegen de engel aan de rechterkant:

 • Assalamoe alaikoem wa rahmatoellah (Vrede zij met U en de genade van Allah)

Dan wendt men het hoofd naar links en zegt tegen de andere engel:

 • Assalamoe alaikoem wa rahmatoellah (Vrede zij met U en de genade van Allah)

Aandachtspunten

Tot slot wil ik jullie graag nog een aantal aandachtspunten meegeven waar je op moet leten tijdens het gebed.

 • Als je gaat bidden wees je er dan altijd van bewust tegenover wie je staat! (Je staat namelijk wel tegenover Allah!)
 • Bid nooit als je nodig naar de WC moet, maar ga gewoon naar de WC en doe vervolgens de wassing (woedoe), je zal zien dat je dan veel gemakkelijker bid en je concentratie bij het gebed houdt.
 • Als je bid probeer dan zo goed mogelijk te concentreren, zit dus niet constant je kleren goed te maken en hier en daar te krabben en doe je hand voor je mond wanneer je gaapt!
 • Als je gezamelijk bid (met 2 of meer personen) zorg dan dat je altijd in goede rijen naast elkaar staat. Voeten naast elkaar in een rechte lijn.
 • Als het mogelijk bid dan ook gezamelijk (2 of meer personen) want het gebed dat gezamelijk wordt verricht heeft 27 maal meer verdiensten dan het gebed dat alleen wordt verricht.
 • Als je klaar bent met het gebed spring dan niet gelijk weer op maar doe de adkaar.
 • Zorg ervoor dat je gepaste en schone kleding draagt als je gaat bidden. Voor de heren betekent dat geen korte broek die uit komt boven de knieën en voor de dames geen doorschijnende en/of strakke kleding.
 • Bid het gebed altijd op tijd. Dit betekent dat je de gebeden moet bidden op de tijden die er voor staan.

wAllahu A’alam