Category Archives: Geloofsleer

Het Einde van de Wereld: De Kleine Tekenen, Deel 1

de kleine tekenen deel 1

De Kleine Tekenen: Deel 1

1. De zending van Profeet en zijn dood

De Profeet ﷺ heeft zijn metgezellen meegedeeld dat zijn zending een bewijs is van het naderende Uur.

In de verzamelingen van Bukhaari en Muslim staat dat Sahl Ibn Sa’d heeft gezegd heeft: “Ik heb gezien dat de Boodschapper van Allah zijn twee vingers strekte, namelijk de wijs- en de middenvinger, en zei: “De afstand tussen mij en het Uur is niet groter dan die tussen deze twee fingers.”5

Imaam Al-Qurtubi heeft gezegd: “De Profeet ﷺ is het eerste voorteken van het Uur, want hij is de Profeet van het einde der tijden, Er komt geen Profeet meer tussen hem en de Dag van de Opstanding.”6

De Profeet ﷺ vertelt ons dat zijn dood één van de eerste tekenen is. Tegen ‘Awf Ibn Maalik heeft hij gezegd:”Voor het beslissende Uur aangebroken is, moet je je aan de volgende zes gebeurtenissen verwachten: mijn dood, vervolgens de inname van Jeruzalem, daarna zullen jullie door een epidemie getroffen worden die lijkt op epizoötie die de schapen treft, daarna een overvloedige rijkdom die ervoor zal zorgen dat een mens die honderd dinar gekregen heeft niet tevreden zal zijn, dan zal er een verbond komen tussen jullie en de Romeinen – Banie Asfar – die jullie zullen verraden en zij zullen jullie aanvallen met een leger van tachtig vaandels, en elke van die vaandels zal twaalfduizend mannen verzamelen.”

De dood van de Profeet  was één van de rampen die een grote indruk gemaakt hebben op de moslims van het verleden en van de toekomst. Op de dag van zijn overlijden werd alles zwart voor de ogen van de metgezellen.

Anas lbn Maalik zei: “De dag dat de Gezant van Allah  Medina binnengegaan is, werd de hele stad verlicht, en op de dag van zijn dood is ze duister geworden. We hadden de Profeet  nog maar pas begraven of we herkenden onze harten haast niet meer.”8

Met zijn dood ﷺ kwam er een eind aan de openbaring uit de hemel en men zag de eerste fitan (beproevingen) optreden, meer bepaald de geloofsverzaking van een heleboel Arabieren.

De dood van de Profeet bracht inderdaad het allergrootste ongeluk dat de moslims ooit meegemaakt hebben. Volgens ‘Ataa Ibn Abie Rabaah heeft de Profeet  gezegd: “Als één van jullie door tegenslag getroffen wordt, dan moet hij mijn dood gedenken want dat is de allergrootste tegenslag.”9

Na zijn dood voelden de metgezellen zich verloren en ze begonnen met elkaar ruzie te maken. Sommigen waren stomverbaasd, anderen konden niet meer op hun benen staan. Het was zo erg dat Aboe Bakr zei: “Als we ergens een keuze gehad hadden voor wat jouw dood betreft, dan zouden we onze ziel als losgeld gegeven hebben.”

Toen de Profeet  begraven moest worden, zei zijn dochter Fatima aan de metgezellen: “Hoe kunnen jullie zielen aanvaarden dat jullie aarde gooien op de Boodschapper ﷺ van Allah?”10

Oem Salama herdacht de dood van de Profeet ﷺ en zei dan: “Verschrikkelijk! Wat voor verschrikkelijke zaken ons ook overkomen, deze verdwijnen onmiddellijk als men zich de dood van de Profeet ﷺ herinnert.”11

2. De Inname van Jeruzalem

De inname van Jeruzalem is één van de kleine tekenen van het Uur. Het is één van de zes gebeurtenissen die vermeld worden in de hadieth van ‘Awf Ibn Maalik (zie boven).

Jeruzalem is inderdaad ingenomen door kalief ‘Omar Ibn Al-Khattaab in het jaar zestien van het hidjra-tijdperk. Hij heeft de stad gevrijwaard van zij die niet de ware boodschap van Jezus en Mozes gevolgd hebben, en hij heeft er een moskee gebouwd naast de Al-Aqsa moskee.

Imam Ahmad heeft genoteerd dat ‘Oebeyd lbn Adam gehoord heeft dat ‘Omar lbn Al-Khattaab tegen Ka’b Al-Ahbaar zei: “Waar wil je dat we de salaat (het gebed) gaan verrichten?” “Achter de rots,” antwoordde Ka’b, “dan zal heel Jeruzalem tegenover jou zijn.”

‘Omar reageerde daarop: “Jij hebt net de Joden nageaapt, maar ik zal gaan bidden daar waar de Profeet ﷺ gebeden heeft.” Daarna richtte hij zich naar de Qibla en hij begon te bidden.

Jeruzalem is twee keer door de moslims ingenomen. De eerste keer was toen ‘Omar lbn Al-Khattaab kalief was: de tweede keer was ten tijde van de dynastie van de Ajoebieden, toen Salaheddien Al-Ayyoebi de moslimtroepen aanvoerde. Moslims, als Allah het wilt, zullen nog een keer de verovering van Jeruzalem meemaken, dankzij een groep gelovigen die de steun van Allah de Verhevene genieten.

3. Een epidemie die lijkt op Epizootie waardoor de schappen getroffen worden 

Dit teken wordt ook vermeld in de hadieth van ‘Awf lbn Maalik met de zes gebeurtenissen.

Dit heeft inderdaad plaatsgevonden ten tijde van het khilafaat van Omar lbn Al-Khattaab, net na de inname Jeruzalem.  In dat jaar (18H) werd Palestina getroffen door een cholera-epidemie.

Vijfentwintigduizend mensen kwamen om, waaronder ‘Oebeyda Ibn Al-Djarraah die een betrouwbare was in deze gemeenschap.

4. Een overvloed aan geld

Aboe Hoerayra heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ gezegd heeft: “Het Uur zal niet slaan vooraleer geld overal overvloedig aanwezig is. De mens zal naar iemand op zoek zijn om zijn aalmoes te aanvaarden, maar het enige antwoord dat hij zal te horen krijgen, zal luiden: ‘Ik heb dat niet nodig’.”12

Geld was inderdaad overvloedig aanwezig ten tijde van de metgezellen. Door hun veroveringen hadden ze het bezit van de Perzen en de Romeinen onder elkaar verdeeld. En onder het bewind van ‘Omar Ibn ‘AbdoelAziz was geld nog in grotere hoeveelheden beschikbaar, want in die tijd hield een mens zijn aalmoes klaar, maar hij vond niemand die deze wou aannemen.

De Profeet ﷺ deelt ons mee dat geld aan het einde der tijden in overvloed aanwezig zal zijn. Dat zal waarschijnlijk zo zijn wanneer kalief Al-Mahdi komt. Deze zal geld uitdelen zonder te rekenen. De aarde zal haar schatten tevoorschijn brengen en de mensen zullen gelukkig zijn met de zegeningen van de aarde die Allah zal geven. Men zal hen geld ter beschikking stellen, echter, ze zullen weigeren omdat ze weten dat veel geld zorgt voor conflicten en ellende.

Volgens  Djaaber  Ibn   ‘Abd   Allah heeft de Boodschapper van Allah  gezegd: “Aan het einde der tijden zal er een kalief zijn die goederen (geld) zal uitdelen zonder te tellen.”13

Volgens Aboe Hoerayra heeft de Gezant van Allah ﷺ gezegd: “De aarde zal haar ingewanden overgeven en kolommen van goud en zilver zullen tevoorschijn komen. De moordenaar zal zich tegenover deze schatten geplaatst zien en hij zal zeggen: “Door jou heb ik vermoord”; degene die zijn familierelaties verbroken heeft zal zeggen: “Door jou heb ik het contact met mijn naasten verbroken”; de dief zal zeggen: “Door jou hebben ze mijn hand afgehakt”. Dan zullen ze weggaan zonder er iets van te nemen.”14

Zie ook:

De tekenen van het Einde van de Wereld: Inleiding 

De tekenen van het Einde van de Wereld: De Kleine Tekenen, Deel 2

                                                            

5. Rechtsgeldige hadieth bij Al-Bukhaari (hadieth nr. 65), hoofdstuk over exegese: uitleg van de soera An-Naazi’aat.

6. Zie «Herinnering aan de staat van de doden en aan de Laatste Dag» «Al-Tadkhira Fie Ahwaal Al-Mawtaa Wa-l-Aakhira» (p. 626)

7. Rechtsgeldige hadieth bij Al-Bukhaari  (nr. 7927), hoofdstuk over de Diihaad. Ook rechtsgeldige door Al-Haakim (4/419)

8. Rechtsgeldige hadieth bij Aboe Dawoed, Tirmidhi, Ibn Maadja en Ahmad. Zie ook de door Albaanie verbeterde versie van «Mishkaat al-Masaabieh» (hadieth nr.5962)

9. Rechtsgeldige hadieth bij Ibn Ady en At-Tabaraanie. Door Albaanie in «Sahieh Al-Djaami’» rechtsgeldig verklaard (hadieth nr.374)

10. Rechtsgeldige hadieth bij Al-Bukhaari (hadieth nr. 4462)

11. Hadieth bij Al-Bayhaqie. Zie het geschiedenisboek van At-Tabarie (3/199)

12. Rechtsgeldige hadieth bij Al-Bukhaari, hoofdstuk “Problemen (fitan)”. Zie «Samenvatting van de sahieh van Al-Bukhaari» (hadieth nr. 2198)

13 Rechtsgeldige hadieth bij Muslim, hoofdstuk “Problemen (fitan)”. Zie «Samenvatting van de sahieh van Muslim» (p. 539) (hadieth nr. 2036)

14. Rechtsgeldige hadieth bij Muslim. Zie «Samenvatting van de sahieh van Muslim» (p. 143) (hadieth nr. 527)

De tekenen van het Einde van de Wereld: Inleiding

De tekenen van het Einde van de Wereld Inleiding

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

 Eer aan Allah in don hoge. Wij loven Hem, wij smeken Hem om hulp en leiding. Wij vragen Hem ons te beschermen tegen het kwade waar onze ziel ons toe aanzet en tegen onze slechte daden. Wie door Allah geleid wordt kan niet afdwalen. En wie Allah wil laten dwalen, voor hem is er geen leider. Ik getuig dat er niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah, de Ene Die geen partners heeft, en ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Zijn Gezondene is.

Belang van Tawhid in Quran

Shaykh Hammad Ibn Muhammad Al-Ansârî رحمه الله zei :

“ En deze hoofdstuk [Al-Fâtiha] behoort tot de hoofdstukken die zijn uitgekozen [om de Tawhîd] uit te leggen.

Wie zijn de Profeten?

Volgens de Islam, heeft Allah de mens geschapen voor een nobel doel: namelijk om Hem aan te bidden en een deugdzaam leven leiden op basis van zijn leringen en begeleiding. Maar hoe zou de mens zijn rol en het doel van zijn bestaan weten​​, zonder een duidelijke en praktische instructie?

Wie zijn Ya’jooj en Ma’jooj (gog en magog)?

Er is geen twijfel dat Ya’jooj en Ma’jooj zijn twee grote naties van de zonen van Adam. Wie het verhaal van Dhu’l-Qarnayn leest en hoe hij omging met deze natie in Soerat al-Kahf zal zeker weten dat ze bestaan ​​en dat de barrière die werd gebouwd niet metaforisch of denkbeeldig is, maar het is een fysieke barrière gebouwd van ijzer en gesmolten koper.
Het basisprincipe is dat we deze tekst uit de Koran te nemen zoals het is, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van verkeerde interpretatie of proberen om de bedoelde betekenis verdraaien.
De Qur’aan heeft ons verteld hoe de barrière werd gebouwd en welke materialen zijn gebruikt, dus het is niet juist om te zeggen dat het een metaforische of denkbeeldige barrière.
In Soerat al-Kahf, heeft Allah ons het verhaal van de islamitische koning en de grote leider Dhoe’l-Qarnayn (moge Allah hem genadig zijn) verteld:

“Vervolgens ging hij weer een andere weg.
Totdat hij tussen twee bergen kwam, waar hij een volk aantrof dat amper een woord verstond.   
Zij zeiden: “Dhu’l-Qarnayn, Gog en Magog stichten onheil op aarde, mogen wij u dan schatting betalen mits gij een afscheiding tussen hen en ons opricht?”
Hij antwoordde: “De macht waarmee mijn Heer mij heeft bekleed is beter, doch gij kunt mij met lichamelijke kracht helpen. Ik zal tussen u en hen een sterke afscheiding oprichten.”
“Brengt mij blokken ijzer.” (Zij deden dit) totdat hij de ruimte tussen de beide rotsen had opgevuld; toen zeide hij: “Blaast.” totdat (het ijzer) wit gloeiend werd, nu zeide hij: “Brengt mij gesmolten koper, opdat ik het er overheen giete.”
Derhalve waren zij (Gog en Magog) niet (meer) in staat er overheen te klimmen, noch waren zij bij machte er doorheen te graven.
Hij (Dhu’l-Qarnayn) zeide: “Dit is een genade van mijn Heer. Maar wanneer de belofte van mijn Heer vervuld zal worden, zal Hij dit uiteen doen vallen. En de belofte van mijn Heer is werkelijkheid.” [al-Kahf 18:92-98]

Daaruit is te zien dat ze op dit moment bestaan, en inderdaad op dagelijkse basis proberen om eruit te komen om mensen aan te vallen.
Hadith door Ibn Maajah met een saheeh isnad: Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn), heeft gezegd: Boodschapper van Allah (Salla Allhu Alayhi wa salam) heeft gezegd: “Ya’jooj en Ma’jooj graven elke dag tot ze bijna zonlicht zien, dan zegt degene van hen die de leiding heeft:” Ga terug, we zullen morgen nog eens graven.” Allah herstelt (de barrière) en maakt het sterker dan het was. (Dit zal doorgaan) totdat de afgesproken tijd.  
Wanneer Allah wenst hen te sturen tegen de mensen, zij zullen graven totdat ze bijna zonlicht kunnen zien, dan zegt degene van hen die de leiding heeft: “Ga terug, we zullen morgen weer graven in sha Allah. 
Deze keer zal hij zeggen “in sha Allah”, als ze (de volgende dag) terug komen, zullen ze de barrière  vinden net zo als ze hadden achtergelaten, ze graven hun weg naar buiten en komen om de mensen aan te vallen.  
Zij zullen water (door het drinken van het, vanwege hun grote aantallen) opdrogen, en de mensen zullen proberen om zelf te beschermen van hen in hun vestingen.  
Zij zullen hun pijlen naar de hemel schieten, en de pijlen zullen weer naar beneden komen met bloed (als een test voor hen), en zij zullen zeggen: “Wij hebben de mensen van de aarde verslagen en hebben de overhand gekregen over het volk van de hemel.” 
Dan Allah stuurt wormen op hun nek, waaraan ze dood zullen gaan.  
De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “Bij Degene in Wiens hand mijn ziel is, de beesten van de aarde zullen vet groeien van hun vlees.” 
[Sahih Ibn Maajah, 3298]

Umm Habeebah bint Abi Sufyaan gemeld van Zaynab bint Jahsh (moge Allah tevreden met hen zijn) dat de Profeet (Salla Allhu Alayhi wa salam) ging bij haar in een een geagiteerde toestand en zei: “Laa ilaaha ill-Allah, wee aan de Arabieren uit een kwaad dat heeft benaderd! Vandaag een gat als deze is geopend in de barrière van Ya’jooj en Ma’jooj, en hij maakte een cirkel met zijn duim en wijsvinger.  
Zaynab bint Jahsh zei: “ik zei: O Boodschapper van Allah, zullen we vernietigd worden, ook al zijn er rechtvaardige mensen onder ons?’ Hij zei: ‘Ja, als het kwaad overweldigend is.'”  
[Bukhaari 3097]

Abi Saaid heeft verteld dat Profeet (Salla Allhu Alayhi wa salam) heeft gezegd:” Opdag des oordeels,
Allah zegt: Ya Adam, waarop Adam antwoordt: Labayeek wa Saádeek.
Adam wordt door een stem gevraagd of hij groepje van de mensen naar hel wil sturen.
Waarop Adam vraagt: Ya Rabb, Groep naar hel?
Waarop hij beantwoordt wordt: van elke 1000 moet 999.
Op dat moment zullen zwangeren hun kinderen baren en pasgeborenen oud en grijs worden (uit vrees).”
Dat was moeilijk voor de mensen rondom Profeet (Salla Allhu Alayhi wa salam) waarop hij zei:” van Jajoej en Majoej 999 en van jullie 1, jullie aantal (van mensen) in vergelijking met die van hun (Jajoej en Majoe) is als 1 zwarte haar op zijkant van een witte stier of als 1 witte haar op zijkant van zwarte stier. En ik hoop dat jullie 1/4e van de bewonders van paradijs zijn (Waarop de sahaba zeiden Allahu Akbar) ik hoop dat jullie 1/3e van de bewonders van paradijs zijn (Waarop de sahaba zeiden Allahu Akbar) ik hoop dat jullie 1/2e van de bewonders van paradijs zijn (Waarop de sahaba zeiden Allahu Akbar).”
[Bukhaari en Muslim]

Maar hierbij is wel uitleg nodig:
Waar het op neer komt is dat, Jajoej en Majoej zijn ook de nakomelingen van Adam en ze zijn heel erg veel waardoor Profeet in andere Hadith zegt wat ongeveer vertaald kan worden als volg: “Jullie zijn tussen mensen net als een moedervlek op een kameel”
[Bron: Tafsir ibn Katheer]

wAllahu A’alam

   

Het Lot en de vrije wil van de mens

Het Lot en de vrije wil van de mens volgens ahlul-Sunnah.

Het Lot

Het Lot: dat Allah heeft afgemeten en opgelegd aan alle schepselen volgens Zijn voorkennis en als geschikt wordt geacht voor Zijn wijsheid.

Het geloven in het Lot heeft vier niveaus:

  1. Het eerste niveau is Kennis: Wij geloven dat Allah, de Verhevene, alles weet. Hij weet wat er gebeurde en wat er zal gaan gebeuren en hoe het zal gebeuren. Zijn kennis is eeuwig, Hij verwerft geen nieuwe kennis, noch vergeet Hij wat Hij weet.
  2. Het tweede niveau is Optekening: Wij geloven dat Allah alles heeft vastgesteld in de Geborgen gedenktafel (al-Lawh al-Mahfudh) ;al wat gaande is tot aan de Dag des Gerechts. “Weet jij niet, dat Allah weet wat er in de hemelen en op de aarde is? Voorwaar, dat is in een Boek. Dat is voor Allah gemakkelijk.” [22:70]
  3. Het derde niveau is de Wilskracht: Wij geloven dat Allah alles in de hemel en op aarde zo wenst. Er gebeurt niets buiten Zijn wil; wat Hij wil, zal plaatsvinden, en wat Hij niet wenst, zal niet plaatsvinden.
  4. Het vierde niveau is Creatie. Wij geloven dat “Allah de Schepper is van alle dingen. Hij is over alle dingen Toezichthouder. Aan Hem behoren de sleutels van de hemelen en de aarde. [39:62-63]

Het vierde niveau omvat ook alles wat Allah zelf doet en alles wat Zijn schepselen doen.
Dus alles wat de mens verricht aan uitspraken, daden of nalatigheid is bekend bij Allah, en Hij heeft ze genoteerd, zo gewenst en zo geschapen.
“Voor wie van jullie het rechte pad wil volgen. En jullie kunnen niets willen, behalve wanneer Allah, de Heer der Werelden, het wil.” [81:28-29]
“Als Allah het gewild had, hadden zij niet met elkaar gevochten, maar Allah doet wat Hij wil.” [2:253]
“En als Allah het gewild had, dan hadden zij het niet gedaan. Laat hen en wat zij verzinnen dus!” [6:137]
“Terwijl Allah jullie heeft geschapen en wat jullie maken.” [37:96]

De vrije wil van de mens

Wij geloven, hoe dan ook, dat Allah de mens kracht en een vrije wil heeft gegeven waarmee hij zijn handelingen verricht. Dat de menselijke daden voortkomen uit zijn kracht en vrije wil kan
bewezen worden in de hierna volgende punten:

  • Ten eerste: Allah’s zegswijze: “… komt dan tot jullie akkers (vrouwen) zoals jullie wensen.” (2:223) “En als zij (met jou ten strijde) zouden willen uittrekken, dan zouden zij daartoe zeker voorbereidingen hebben getroffen.” (9:46) In deze verzen bevestigd Allah voor de mens een “voortgaan” door zijn wil en “een voorbereiding” door zijn verlangen.
  • Ten tweede: Het aansturen van de mens iets te doen of niet te doen. Als iemand geen vrije wil en kracht zou hebben, dan zou dat betekenen dat Allah in Zijn richtlijnen de mens vraagt te doen wat hij niet kan. Dit stelling word verworpen door de Wijsheid van Allah en door Zijn Genade en Zijn Nauwgezette verklaring in dit vers: “Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen.” [2:286]
  • Ten derde: Het prijzen van de deugdzamen voor hun daden en het beschuldigen van de boosdoeners voor hun daden en elk van hen belonen met wat hij verdient. Als de handeling niet gedaan is uit vrije wil van het individu, dan is het prijzen van de deugdzamen een grap en het straffen van de boosdoeners een onrecht, en Allah is uiteraard vrij van grappen en onrecht.
  • Ten vierde: Allah heeft Boodschappers gezonden welke de “Brengers van verheugende tijden en als waarschuwers opdat de mens geen excuus tegenover Allah zou hebben na de Boodschappers.” (4:165) Als de handeling niet uit vrije wil word verricht, wordt zijn argument niet ontkracht door het zenden van Boodschappers.
  • Ten vijfde: Elk persoon voelt dat wat hij doet of niet doet, zonder enige vorm van dwang is. Hij staat op en zit; komt en gaat; reist en blijft, door zijn eigen vrije wil en zonder het gevoel dat iemand hem dwingt tot het verrichten van deze handelingen. In feite kan hij duidelijk onderscheid maken tussen iets doen vanuit zichzelf of dat iemand anders hem dwingt die handeling te doen. De Islamistische wetgeving heeft ook een verstandig onderscheid gemaakt in deze stand van zaken . Zij straft geen boosdoener voor een handeling die onder dwang tot stand is gekomen.

Geen excuus in het Noodlot voor zondaren.

Wij geloven dat de zondaar geen excuus heeft in Allah’s Goddelijke Besluit, omdat hij zijn zonden pleegt uit vrije wil, zonder de kennis dat Allah het zo voor hem heeft bepaald. Dit is omdat niemand Allah’s Lot weet voordat het plaatsvindt.
“Geen ziel weet wat morgen zal plaatsvinden.” [31:34]
Hoe kan het dan mogelijk zijn, om een excuus te presenteren, wat niet bekend is bij de persoon die het misbruikt wanneer hij zijn overtreding begaat? Allah ontkracht dit type van argument door Zijn zegswijze:
“Degene, die deelgenoten (aan Allah) toekennen, zullen zeggen: Als Allah het had gewild, dan hadden wij geen deelgenoten (aan Allah) toegekend en evenmin onze vaderen, en hadden wij niet (dat wat toegestaan was) verboden worden verklaard. Zo loochenden zij ook degenen voor hen (de Boodschappers), totdat zij Ons geweld proefden. Zeg:’ Hebben jullie kennis?’ Brengt het dan naar buiten voor Ons. Jullie volgen slechts vermoedens en jullie liegen slechts.” [6:148]

Wij zeggentegen een zondaar die het Goddelijke Lot als excuus gebruikt:”Waarom verricht jij geen daden van gehoorzaamheid, er vanuit gaande dat Allah dit bepaald heeft voor jou, aangezien er geen verschil is tussen hen en zonden in onwetendheid, eer zij bij jouw gebeuren.
Dat is waarom de metgezellen (toen Profeet Muhammad hen vertelde dat ieders positie in het Paradijs of Hel al vastgesteld is) vroegen: “Zouden we dan hierop moeten vertrouwen en stoppen met werken?” Hij zei: “Nee, werk en iedervan jullie zal worden geïnstrueerd met datgene waarvoor hij geschapen werd.” [Bukhaari en Muslim]

Wij kunnen tegen de zondaar zeggen, die een excuus probeert te vinden in het Goddelijke Lot: “Veronderstel, je wilt naar Mekka reizen. Daar zijn twee wegen voor: 
1) Je bent geïnformeerd door een nauwgezet persoon die je vertelde dat een van deze wegen gevaarlijk en moeilijk is.
2) De andere weg is gemakkelijk en veilig. Je zult de tweede nemen. Je zult niet de eerste weg nemen en zeggen dat het zo bepaald is voor je. Als je dat zou doen, zouden de mensen je voor gek verklaren.
 Wij kunnen ook tegen hem zeggen: “Als men je twee banen aanbiedt en één van deze banen
heeft een hoger salaris, neem je natuurlijk de baan met het hogere salaris. Hoe komt het dan dat je kiest wat lager is in het Hiernamaals en het Goddelijk Besluit als excuus gebruikt?”

Ook kunnen wij zeggen: “Wij zien jou wanneer je een ziekte moet ondergaan, dat je bij elke geneesheer aanklopt, zoekend naar genezing en je draagt de pijn wat het resultaat is van chirurgische ingrepen en de bitterheid van de medicijnen. Waarom doe je niet
hetzelfde wanneer je hart spiritueel ziek is van zonden?”

Schrijf het kwaad niet toe aan Allah

Wij geloven dat het kwaad niet toegeschreven zou moeten worden aan Allah vanwege zijn perfecte Genade en Wijsheid. De Profeet zei: “En het kwaad is geen Eigenschap van U.” [Muslim]

Dus Allah’s besluit op zichzelf heeft geen enkel kwaad, omdat het vanuit Genade en Wijsheid komt. Het kwaad kan echter het gevolg zijn van een deel van Zijn besluiten. Elke man als zodanig ontstaat uit sommige van Zijn besluiten, omdat de Profeet in de
bede voor Qunut, welke hij leerde aan al-Hassen zei: “En bescherm ons tegen het kwaad van wat U verordend.” [Tirmidhi en Anderen]

Hier schrijft de Profeet het kwaad toe aan wat Hij verordend. Ondanks dit, is het kwaad in Zijn besluit niet zuiver kwaad. Het is eerder kwaad in een opzicht of goed in een ander, óf het is kwaad in het ene geval en goed in een ander geval.

Allah, de Verhevene zei “Het verderf is op het land en in de zee zichtbaar door wat de mensen hebben verricht, zodat Hij hun een gedeelte van wat zij hebben verricht doet proeven. Hopelijk zullen zij berouw tonen. [30:41]

Aqeeda Ahl al-Sunnah w al-Jama3a

Vijfde zuil van Imaan: Het geloven in de Laatste Dag Deel 2 Geloof in het leven na de Dood

Geloven in de Laatste Dag vereist van de moslims om ook in het leven na de dood te geloven en in het volgende:

1. De ondervraging in het graf. De doden zullen ondervraagd worden in hun graven, over de Heer, de religie en de Profeet die zij tijdens hun leven hebben gevolgd. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zal de gelovige leiden om hetgeen te zeggen wat noodzakelijk is: “Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) is mijn Heer, mijn religie is de Islam, en mijn Profeet is Mohammed (moge Allah tevreden met hem zijn).” Wat de onrechtvaardige betreft, Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zal hem leiden naar dwaling door te zeggen, als antwoord op bovenstaande vragen: “Wat! Wat! Ik weet het niet.” Ook de
hypocrieten en degenen die altijd twijfels hadden over Allah (Geprezen en Verheven zij Hij), de religie en de Profeet, zullen zeggen: “Ik weet het niet.” Ik hoorde de mensen iets zeggen en ik volgde hen hierin.”

2. De kwelling of vreugde in het graf. De onrechtvaardigen, de ongelovigen en de hypocrieten zullen gekweld worden in hun graven. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
“En als jij zou kunnen zien hoe (het gaat met) de onrechtvaardigen in doodsstrijd en hoe de Engelen hun handen naar hen uitstrekken (terwijl zij zeggen): ‘Geeft jullie zielen op! Vandaag worden jullie beloont met de bestraffing van de schande vanwege wat jullie aan onwaarheid over Allah plachten te zeggen en vanwege wat jullie van Zijn Verzen hoogmoedig plachten te verwerpen.'” [Al-Anaam:93]
En over het volk van Farao:
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ
“Aan het Vuur zullen zij morgen en avond worden blootgesteld. En de Dag waarop het Uur zal komen, zal er worden gezegd: ‘Doet Pharao’s volk de strengste straf ondergaan.'” [Al-Momin:46]
Zaid ibn Thaabit (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) tegen zijn metgezellen heeft gezegd: “Ik zou Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) gevraagd kunnen hebben om jullie te laten horen wat ik hoor van de bestraffing in het graf, maar uit vrees dat jullie elkaar hierna nooit meer zullen begraven (heb ik dit niet gedaan).” Daarna keerde de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zich naar hen toe, en zei: “Zoek toevlucht bij Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) tegen de ellende van het Hellevuur.” Zij zeiden: “Wij zoeken onze toevlucht bij Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) tegen de ellende van het Hellevuur.” Hij (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: “Zoek toevlucht bij Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) tegen de kwelling van het graf.” Zij zeiden: “wij zoeken onze toevlucht bij Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) tegen de kwelling van het graf.” Hij (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: “Zoek toevlucht bij Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) tegen alle kwellingen, zichtbaar of verborgen.” Zij zeiden: “Wij zoeken onze toevlucht bij Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) tegen alle kwellingen, zichtbaar of verborgen.” Hij (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: “Zoek toevlucht bij Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) tegen de kwelling van Al-A’war Ad- Dadjjaal (de valse Messias).” Zij zeiden: ” Wij zoeken onze toevlucht bij Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) tegen de kwelling van Al-A’war Ad- Dadjjaal.” [Muslim]
Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
“Voorzeker zij, die zeggen: “Onze Heer is Allah,” en daarin standvastig blijven, op hen zullen de engelen nederdalen: “Vreest niet, noch treurt; maar verheugt u over het paradijs dat u wordt beloofd.” [Fussilat:30] 
 فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ * فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ
“Waarom dan, wanneer de ziel van (de stervende) zijn keel bereikt. En u ziet toe – op dat ogenblik. Zijn Wij dichter bij hem dan u, maar u ziet dit niet, Waarom dan, als u niet onderdanig bent, Brengt u haar niet terug indien u waarachtig bent? Als hij nu behoort tot degenen, die dicht bij God zijn, Dan is voor hem geluk en geur en een tuin van verrukking” [Al-Waaqiah:83-89]
Al-Baraa-e ibn Aazib (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) over de gelovige heeft gezegd: “Nadat hij ondervraagd is door de engelen (over de Heer, de religie en de Boodschapper die hij volgde) en nadat hij geantwoord heeft (zeggende dat zijn Heer Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) is, zijn religie de Islam en zijn Boodschapper Mohammed(Allah’s gebeden en vrede zij met hem)), Een roeper vanuit de hemel zal dan zeggen: “Mijn dienaar heeft de waarheid gesproken. Daarom voorzie hem (zijn graf) van het Paradijs, kleed hem van het Paradijs en open voor hem een deur naar het Paradijs.” Vervolgens zei hij (vrede zij met hem): “Hij zal er rust en parfum van ontvangen. Zijn graf zal voor hem vergroot worden zover zijn blik reikt.” [Ahmed en Aboe Dawood]

Vijfde zuil van Imaan: Het geloven in de Laatste Dag Deel 1

De Laatste Dag is de Dag dat de mensen vergolden zullen worden en gevraagd zullen worden omtrent hun daden en hiervoor beloning of straf zullen ontvangen. Het wordt ‘de Laatste Dag’ genoemd, omdat het de laatste dag zal zijn, er zal geen dag hierna volgen. Daarna zullen de mensen van het Paradijs er voorgoed verblijven en er hun plaats in nemen. En de mensen van de Hel zullen hier voorgoed verblijven en er hun plaats in nemen.

Geloven in de Laatste Dag bestaat uit drie onderdelen:

1. Geloven in de Verrijzenis. De Verrijzenis zal plaatsvinden wanneer er voor de tweede keer op de Hoorn geblazen wordt. Daarna zullen de mensen herleven en de ondervraging door de Heer der

Werelden onder ogen zien. Zij zullen noch schoenen dragen noch zullen zij besneden zijn, en zij zullen naakt zijn en zichtbaar voor anderen zijn in deze toestand (iedereen zal echter beziggehouden worden door datgene waar zij tegenover zullen verschijnen en de ontbering van de Dag des Oordeels). Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

“(Gedenk) de Dag waarop Wij de hemelen oprollen, zoals het oprollen van het perkament om op te schrijven: net zoals Wij de eerste schepping begonnen zullen Wij haar herhalen, als een belofte die Wij op Ons namen. Voorwaar, Wij zullen het doen.” [Al-Anmbijaa:104]

De Verrijzenis is een ware gebeurtenis die de Koran, de Soennah en de consensus (eenheid van opvattingen) van moslims bevestigd hebben. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ 

“Vervolgens zullen jullie zeker daarna sterven. Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding worden opgewekt.”[Al-Mominun:15-16] 

De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Op de Dag des Oordeels zullen de mensen vergolden worden terwijl zij op blote voeten en in naaktheid verkeren.” [Sahih Al-Bukhaarie en Muslim]

De moslims zijn eenstemmig in het bevestigen van de Dag des Oordeels. Dit is de wijsheid van Allah, want Hij heeft bepaalt dat de schepping een dag van vergelding voor hun daden zullen hebben, nadat Hij ze Boodschappers gezonden heeft om ze in te lichten over Zijn Geboden.
Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ  

“Dachten jullie dat Wij jullie zo maar geschapen hebben? En dat jullie niet tot Ons terugkeren?” [Al-Mominun:115]

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ 

“Voorwaar, Hij, Die de verkondiging van de Koran u oplegde, zal u tot de plaats van terugkeer brengen.” [Al-Qasas:85]

2. Geloven in de Vergelding. Op de Laatste Dag zal de dienaar beloond of gestraft worden voor zijn daden. Dit feit werd ook door de Koran, Soennah en de consensus van de moslims bevestigd. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

“Voorwaar, hun terugkeer is tot Ons. Dan zullen Wij rekenschap van hen vragen.” [Al-Ghaasjijah:25-26]

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ

“Wie met een goede (daad) komt; voor hem is er (een beloning) als van tien daarvan; en wie met een slechte (daad) komt, dit wordt da slechts vergolden met het gelijke, en hun zal geen onrecht worden aangedaan.” [Al-Anaam:160]

 وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
“En Wij zullen betrouwbare weegschalen opstellen op de Dag der Opstanding, zodat geen ziel iets van onrecht aangedaan wordt. En al gaat het om het gewicht van een mosterdzaadje: Wij zullen het naar voren brengen. En Wij zijn voldoende als Berekenaars.” [Al-Anmbijaa:47]

De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zal de gelovige dichter bij Hem brengen, en zal hem beschermen tegen blootstelling (van zijn slechte daden in het zicht van iedereen). Hij (Geprezen en Verheven zij Hij) zal zeggen: “Herinner jij je die en die (slechte) daad? Herinner jij je die en die (slechte) daad?” Hij zal zeggen: “Ja, o mijn Heer!” Wanneer Hij zijn bekentenis krijgt voor zijn slechte daden, en hij (de dienaar) denkt dat hij de ondergang is genaderd, zal Hij (Geprezen en Verheven zij Hij) zeggen: “Ik heb je beschermd (tegen blootstelling van deze slechte daden tegenover anderen) gedurende jou leven. Vandaag zal ik ze voor je vergeven.” Dan zal hem zijn opgetekende daden gegeven worden. Wat de ongelovigen en de hypocrieten betreft, zij zullen in het openbaar geroepen worden: “Dit zijn degenen die over hun Heer hebben gelogen (die Zijn Leiding niet volgden die Hij met Zijn Profeten had gezonden). Daarom zal Allah’s vloek over de onrechtvaardigen heersen.” [Sahih Al-Bukhaarie en Muslim]

De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die zich voorneemt een goede daad te verrichten, en deze ook verricht, Allah zal het voor hem als tien tot zevenhonderd of meer goede daden noteren. Eenieder die zich voorneemt een slechte daad te verrichten, en deze ook verricht, Allah zal deze als een slechte daad noteren.” [Sahih Al-Bukhaarie en Muslim]

Moslims zijn het er met elkaar over eens dat de Dag des Oordeels zal plaatsvinden. Dit is de Wijsheid van Allah (Geprezen en Verheven zij Hij). Hij heeft de boeken geopenbaard, de Boodschappers gezonden en gebood dat zij geaccepteerd, gevolgd en gehoorzaamd dienen te worden. Indien er geen Dag van Vergelding zou zijn, dan zou dit Gebod tijdverspilling zijn. Allah is immuun voor zulk spelvermaak: 

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ * فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ  

“Wij zullen zeker degenen aan wie (Profeten) gezonden waren ondervragen, en Wij zullen zeker de gezondenen vragen. Wij zullen hun dan vertellen (wat zij hebben verricht), met kennis, en Wij waren niet afwezig.” [Al-Anaam:6-7] 

3. Geloven in het Paradijs en de Hel. Zij vormen de uiteindelijke bestemming voor eenieder die een van deze verdient, en voor eeuwig. 

Het Paradijs is de bestemming van de uiterste vreugde en geluk die Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft bereid voor de gelovigen die Hem vreesden, geloofden in wat Hij van ze eiste; om in Hem en Zijn Boodschapper te geloven en Ze te gehoorzamen. Zij zijn degenen die oprecht waren naar Allah (Geprezen en Verheven zij Hij), en zij waren de volgelingen van Zijn Boodschappers. Het Paradijs bevat aan Allah’s gunsten “wat geen oog ooit heeft gezien, wat geen oor ooit heeft gehoord en wat geen verstand ooit heeft verbeeld (van de vreugde die Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) voor de gelovigen verborgen heeft gehouden).” [Sahih Al-Bukhaarie en Muslim]

Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

“Maarzij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen. Hun beloning is bij hun Heer; tuinen der eeuwigheid waardoor rivieren stromen en waarin zij voor altijd zullen vertoeven. Allah zal welbehagen in hen hebben en zij zullen welbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest.” [Al-Bajjinah:7-8] 

فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Maar niemand weet welke verkwikking der ogen voor hen verborgen is gehouden als beloning voor wat zij hebben gedaan.” [Al-Sadjdah:17]

Wat de Hel betreft, dit vormt de bestemming van de Kwelling en Straf die Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft bereid voor de onrechtvaardige ongelovigen. Zij zijn degenen die ongelovig waren in Hem, en Zijn Boodschappers ongehoorzaam waren. De Hel bevat soorten van straf en kwelling die niemand zich ooit heeft kunnen verbeelden. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“Vreest de Hel die voor de ongelovigen is gereedgemaakt.” [Al-Imraan:131]

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Wij hebben voor de onrechtplegers het vuur voorbereid, waarvan de rook hen als een tent omhult. En als zij hulp (tegen dorst) vragen worden zij geholpen met water als gesmolten metaal dat hun gezichten roostert. Dat is pas een slechte drank en het is de slechtste rustplaats!” [Al-Kahf:29]

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا * يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا

“Allah heeft de ongelovigen zeker vervloekt en heeft een laaiend Vuur voor hen bereid. Daarin zullen zij voor lange tijd vertoeven en zullen vriend noch helper vinden. De Dag waarop hun gezicht zich in het Vuur zal wentelen zullen zij zeggen: ‘O, hadden wij slechts Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamd!” [Al-Ahzaab:64-66]

Belang van het geloven in Boodschappers van Allah

1. Weten hoe Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) voor Zijn dienaren zorgt door Boodschappers naar ze te sturen die hen leiden naar Zijn Weg. De Boodschappers onderwezen hun volkeren hoe Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) te aanbidden, omdat het menselijke verstand niet kan weten hoe Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) aanbeden dient te worden zonder leiding van Hem.

2. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) dank betuigen voor dit prachtig geschenk.

3. Plichtsgetrouw houden van, respecteren en prijzen van de Boodschappers van Allah (Geprezen en Verheven is Hij). Zij zijn Allah’s Boodschappers, zij hebben Hem aanbeden, Zijn Boodschap medegedeeld en gaven de beste adviezen aan Zijn dienaren. Veel opstandige mensen verwierpen hun Boodschappers, en beweerden dat Allah’s Boodschappers geen mens konden zijn. Allemaal noemden zij deze bewering en weerlegden het:

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولا * قُلْ لَوْ كَانَ فِي الأرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولا
“En niets weerhield de mens om te geloven toen de leiding tot hem kwam, behalve dat zei zeiden: Heeft Allah een menselijke boodschapper gezonden? Zeg: ‘Als er op de aarde Engelen waren die vredig en op hun gemak zouden wandelen, dan zouden Wij zeker een Engel uit de hemel als boodschapper neergezonden hebben.'” [Al-Israa:94-95] 
Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft deze bewering weerlegd, zeggende dat de Boodschappers wel vanuit de mensen gezonden moesten worden, omdat zij naar de mensen van de aarde zijn gezonden, die ook mensen zijn. Indien de bewoners van de aarde engelen waren, dan zou Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) Boodschappers onder de engelen gezonden hebben. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) noemt wat de ongelovigen in de Boodschappers zeiden:
قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ * قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 
“Zij zeiden: “Jullie zijn slechts mensen als wij. Jullie willen ons afhouden van wat onze voorouders aanbaden. Geef ons daarom een duidelijk bewijs!” Hun Boodschappers zeiden tot hen: “Wij zijn slechts mensen als jullie, maar Allah geeft Zijn gunsten aan wie Hij wil van Zijn dienaren. En het is niet aan ons om jullie een bewijs te brengen, tenzij met verlof van Allah. En laten de gelovigen daarom hun vertrouwen stellen op Allah.” [Ibrahiem:10-11]

Vierde zuil van Imaan: Het geloven in Zijn Boodschappers

De Boodschappers zijn gezonden om een Boodschap over te dragen. Zij zijn degenen aan wie Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) de openbaring heeft gezonden en die Zijn Wet mededelen. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft hen bevolen deze Boodschappen over te dragen. De eerste Boodschapper die gezonden was is Noach en de laatste is Mohammed, vrede zij met hen allen. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:


إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا


“Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Noach en de Profeten na hem openbaarden. En Wij openbanden aan Abraham en Isma’il en Izaak en Jakob en de kinderen (van Jakob) en Isa en Ayyoeb en Yoenoes en Haroen en Solomon, En Wij gaven David de Zaboer (Psalmen). “ [Al-Nisa:163]

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd, tijdens zijn Hadith over Shafa’ah (het recht van voorspraak ten behoeve van de mensheid, die Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) aan Zijn Boodschappers heeft geschonken op de Laatste Dag), “Mensen zullen bij Adam komen om namens hun voorspraak te doen maar hij wijst deze af door te zeggen: “Ga naar Noach, de eerste Boodschapper die Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft gezonden…” [Al-Bukhaarie]

Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ


“Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten”
[Al-Ahzab:40]Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft Boodschappers naar elk volk gestuurd, en heeft hen voorzien van Wetten die hun volkeren dienden te volgen. Sommige Boodschappers werden gezonden om een Boodschap van een voorgaande Boodschapper te doen herleven. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ“En voorzeker. Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) ‘Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thagoet.'” [Al-Nahl:36]

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ


“Voorwaar, Wij hebben u met de Waarheid gezonden als drager van blijde tijdingen en als waarschuwer; en er is geen volk waaronder zich geen boodschapper heeft bevonden.”
[Faatir:24]


إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا


“Voorwaar, Wij hebben de Taurat neergezonden met daarin leiding en licht. De profeten, die zich (aan Allah) overgegeven hadden, oordeelden ermee over de Joden.”
[Al-Maidah:44]

De Boodschappers zijn slechts mensen en zij bezitten geen eigenschappen die hen tot god maken. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) beschreef zijn Boodschapper, Mohammed, de meester van alle Boodschappers en de beste van alle mensen, door het volgende te zeggen:

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ


“Zeg: ‘Ik heb geen macht om voor mijzelf iets van nut te verwerven of schade af te wenden, behalve wat Allah wil. En als ik het onwaarneembare kende, dan zou ik het goede vermeerderd hebben en zou het kwade mij niet hebben getroffen. Ik ben niets dan een waarschuwer en een verkondiger van verheugende tijdingen voor een gelovig volk.'”
[Al-Aa’raaf:188]


قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
  
“Zeg: ‘Ik heb (uit mijzelf) geen macht u goed of kwaad te doen.’ * Zeg: ‘Voorzeker, niemand kan mij tegen Allah beschermen, noch kan ik een andere schuilplaats vinden buiten Hem -‘” [Al-Djinn21-22] 

De Boodschappers zijn slechts mensen. Zij worden ziek en sterven, zij hebben eten en drinken nodig en zij hebben andere menselijke behoeften. Abraham beschreef zijn Heer door te zeggen, zoals in de Koran wordt genoemd:

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ

“En Hij is Degene Die mij voedt en Die mij te drinken geeft. * En wanneer ik ziek ben, is Hij het Die mij geneest. * Degene Die mij doet sterven en mi vervolgens doet leven.”[Al-Shjoaraa:79-81]

Ook heeft de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) gezegd: “Ik ben slechts een mens, net zoals jullie, ik vergeet net zoals jullie vergeten, wanneer ik vergeet, herinner mij dan.” [Sahih Al-Bukhaarie en Muslim]

Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) beschreef de Boodschappers, terwijl Hij ze prees, dat zij de hoogste rang die bereikt kan worden hebben bereikt in Zijn aanbidding. Hij heeft over Noach gezegd:

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا


“…hij (Noach) was inderdaad een dankbare dienaar!”
[Al-Israa:3]


Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft over Mohammed (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) gezegd:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا“Gezegend is Degene Die de Foerqan (de Kuran) heeft neergezonden naar Zijn dienaar, opdat hij een waarschuwer voor de werelden zal zijn.” [Al-Forqan:1]


Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft over Abraham, Ish’aak en Ja’cob gezegd: 


وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأيْدِي وَالأبْصَارِ * إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأخْيَارِ

“En gedenk Onze dienaren Abraham, Izaak en Jacob, de bezitters van macht en inzicht. * Wij verkozen hen in het bijzonder – ter vormaning betreffende het laatste tehuis. * En waarlijk, zij zijn in Onze ogen de uitverkorenen en de goeden.” [Saad:45-47]  

Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft over Jezus gezegd:

إِنْ هُوَ إِلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ


“Hij (Jezus) is niets dan een dienaar wie Wij Onze gunst schonken en Wij stelden hem tot voorbeeld voor de kinderen van Israël.”
[Al-Zochrof:59]Geloof in de Boodschappers bestaat uit vier onderdelen:

1. Geloven dat hun Boodschap waarlijk van Allah komt. Een ieder die niet gelooft in een Boodschapper, heeft ongeloof in alle Boodschappers verklaard. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft gezegd:
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ


“Het volk van Noach loochende de Boodschappers.”
[Al-Shjoaraa:105]Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) beschouwde het volk van Noach als ongelovigen in alle Boodschappers, ook al geloofden zij alleen niet in een Boodschapper. Daarom zijn de Christenen, die niet in Mohammed vrede zij met hem geloven en hem ook niet volgen, ongelovigen in Jezus, de zoon van Maria. Jezus gaf de blijde tijding van de komst van Mohammed (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) naar de Christenen. Deze blijde tijdingen zullen de Christenen niet baten als zij Mohammed (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) niet volgen naar de leiding en de Rechte Weg.


2. Geloven in de Boodschappers over wie wij zijn ingelicht, zoals Mohammed (Allah’s gebeden en vrede zij met hem), Abraham, Mozes, Jezus en Noach. Dit zijn de vijf sterkste Boodschappers. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft hen in twee verzen van de Koran genoemd:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا


“En toen Wij met de profeten een verbond sloten: met u, met Noach, Abraham, Mozes, en Jezus de zoon van Maria, sloten wij een hecht verbond.”
[Al-Ahzaab:7]


شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ“Hij schreef u dezelfde godsdienst voor, die Hij aan Noach oplegden en die Wij bovendien aan u openbaren en die Wij Abraham, Mozes en Jezus oplegden: ‘Bevestigt deze godsdienst en weest er niet in verdeeld.'” [Al-Shjura:13]


We dienen ook in alle andere Boodschappers en Profeten te geloven, wiens namen ons niet genoemd zijn. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ“En Wij zonden boodschappers voor u, sommigen van hen hebben Wij vermeld en anderen hebben Wij niet genoemd” [Al-Momin:78]


3. Geloven in al hetgeen de Boodschappers ons hebben gebracht.


4. De Wetten naleven van de Boodschapper (Mohammed (Allah’s gebeden en vrede zij met hem), de laatste Boodschapperdie naar ons was gezonden). Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft Mohammed (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) naar de gehele mensheid gezonden. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zegt:

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا


“Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.”
[Al-Nisa:65]