Category Archives: Etiquette

Etiquette van Eid Al-Adha (Offerfeest)

Eid-ul-adha

Eid Al-Adha is de tiende dag van Dhul-Hijjah (de laatste maand van de islamitische kalender). Het is, zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De grootste dag bij Allah, de Verhevene, is de Dag van het Offer. . . [Abu Dawud] Het is tevens de grootste dag van de Hadj, zoals de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft verteld.

Voorwaarden van Udhiyah (Het Offer)

Udhiyah

Udhiyah verwijst naar het dier dat tijdens de dagen van `Eid Al-Adha als een daad van aanbidding geslacht wordt, met de bedoeling om ons dichter bij Allah te brengen. Het is een van de rituelen van de islam dat voorgeschreven staat in het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).

De Correcte Hijab

De dient Hijaab aan een aantal voorwaarden te voldoen. Sheikh al-Albanie heeft de volgende voorwaarden aan de Hijaab genoemd:

 • De Hijaab dient de lichaamsdelen van het lichaam te bedekken, die tot de ‘awrah (de lichaamsdelen die niet getoond mogen worden.) behoren.
 • De Hijaab van de  dient niet doorzichtig te zijn, zodat men er niet doorheen kan kijken.
 • De Hijaab dient losjes te zijn, dus niet strak, zodat het geen lichaamsdeel accentueert.
 • De Hijaab dient niet geparfumeerd te worden met bakhoer of een geurtje.
 • De Hijaab dient niet op de kledij van de ongelovige vrouwen te lijken
 • De Hijaab dient geen kledingstuk van faam en ijdelheid te zijn.
 • De Hijaab van de vrouw dient geen versiering te zijn.
 • De Hijaab dient niet te lijken op mannelijke kledij.

[Bron: Jilbab Mara’a Muslima, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani]

De wijze van het Eid gebed

Het Eid gebed (zowel voor Eid al-Adha als voor Eid al-Fitr) bestaat uit twee gebedseenheden (rakah) en deze worden gezamenlijk verricht.

Het Eid gebed wordt op de volgende manier verricht volgens de sunnah van de Profeet ﷺ:

De Profeet ﷺ startte het Eid gebed zonder adhaan of iqaamah, maar wel met de openingstakbier (zeggeen van Allahu Akbar). Daarna herhaalde hij de takbier nog zes keer. Hierna ging de Profeet ﷺ over tot het reciteren van soerah al-Fatiha en daarna soerah al-Ala of Soerah Qaf.

Vervolgens verrichtte hij de rest van de eerste gebedseenheid zoals het dagelijkse gebed, met de ruku en de sudjud en de daarbij behorende smeekbeden.

Bij het opstaan na de eerste gebedseenheid sprak hijﷺ de takbier uit en deze takbier herhaalde hij nog vijf keer. Vervolgens reciteerde hij soerah al-Fatiha en daaropvolgend soerah al-Ghaasiya of soerah al-Qamar. De rest van het gebed verrichtte hij zoals het dagelijkse gebed en hij sloot af met de tasliem.

Na het afsluiten van het gebed stond de Profeet ﷺ op en hij begon de mensen toe te spreken en te vermanen.

Het Gebed: stap voor stap

Untitled

Het gebed kan door een ieder alleen worden verricht. Als twee of meer personen samen zijn vormen zij een Djama’ah (een gemeenschap) en moeten zij samen bidden. Een van hen treed hierbij op als Imam (voorganger).

Adoptie in Islam

Adoptie van kinderen in islam heeft twee soorten:

 • Verboden
 • Niet verboden

Bewegen tijdens bidden

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (moge Allah hem genadig zijn) verklaarde dat de fundamentele beslissing over bewegen tijdens het bidden is dat het makroeh (niet gewenst) is tenzij het wordt gedaan voor een reden. Maar bewegen tijdens bidden kan worden onderverdeeld in vijf categorieën:

 1. Verplichte bewegingen
 2. Verboden bewegingen
 3. Makroeh (ongewenst) bewegingen
 4. Mustahabb (gewenst) bewegingen
 5. Toegestane bewegingen

Uitspraak van islam over eerwraak

Onrechtmatig doden van moslim een groot zonde en een grote overtreding, Allah. de Verhevene, zegt:

“En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de hel zijn; daarin zal hij vertoeven. Allah’s toorn is op hem; Hij heeft hem vervloekt en zal hem een grote straf bereiden.” [Nissa 4:93]

Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heft gezegd:”De gelovige zal blijven worden omgeringd door de genade van Allah, zolang hij niet bloed vergoten heeft dat verboden is voor hem om te vergieten.” [Bukhaari 6355]

De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft ons uitgelegd door welke redenen is het toegestaan ​​om bloed te vergieten.
Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd :”Het is niet toegestaan ​​om het bloed van een moslim te vergieten die getuigt dat er geen god is behalve Allah en dat ik de Boodschapper van Allah ben, behalve in drie gevallen, behalve in drie gevallen: Een leven voor een leven (moord), zina van een van iemand die eerder gehuwd is (overspel), en degene die verandert van zijn religie (islam heeft verlaten) en verlaat de Jamaa’ah.” [Bukhaari 6370 en Muslim 3175]

Hieruit is het duidelijk dat zina van de getrouwde persoon is is een van de redenen dat het toegestaat ​​om een persoon te doden, maar de zaani (overspelige) kan niet worden gedood, tenzij aan twee voorwaarden is voldaan:

Eerste Voorwaarde
Diegene moet eerder getrouwd zijn. In dit geval hebben de geleerden uitgelegd wat bedoeld wordt met eerder getrouwd zijn.
Zakariya al-Ansaari (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:”De eerder gehuwd persoon, man of vrouw, is een volwassene met gezond verstand die eerder geslachtsgemeenschap heeft gehad binnen een geldig huwelijk. ” [Asna’l-Mataalib 4/128]

Shaykh Ibn Oethaymeen (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:
“Er zijn vijf voorwaarden voor (wordt beschreven als) eerder getrouwd:
1 - Geslachtsgemeenschap hebben gehad.
2 - Binnen een geldig huwelijk.
3 - Volwassene zijn.
4 - Het bezitten van een gezond verstand.
5 - Vrij zijn (d.w.z. geen slaaf of niet gedwongen zijn).

[al-Sharh al-Zaad 6/120]

Tweede voorwaarde
De tweede voorwaarde is dat het moet worden bewezen dat de Hadd (straf voor degene overspel is begaan) straf verdiend is, dat kan door: 
1. Het getuigenis van vier mannelijke getuigen die gezien hebben dat de geslachtsdelen (van de man en de vrouw) ontmoet hebben.
2. De persoon geeft uit vrij wil toedat hij/zij zina heeft gepleegd, ze mogen niet gedwongen te zijn om dit te zeggen.

Indien is aangetoond dat hij/zij hadd straf verdient, is het niet toegestaan ​​voor individuen om het straf zelf uit te voeren. In plaats daarvan moet de zaak worden doorverwezen naar de heerser of diens plaatsvervanger om de misdaad te bewijzen en het straf uit te voeren, als mensen hadd-straffen uitvoeren, zal dit leiden tot een groot corruptie en kwaad.

Ibn al-Hanbali Muflih (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:”Het is haram voor iedereen om een hadd-straf uit te voeren, behalve voor de heerser of diens plaatsvervanger. Dit is iets waarop de fuqaha‘ van de islam unaniem zijn overeengekomen, zo staat in al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah (5/280): De fuqaha’ zijn unaniem dat degene die hadd-straffen moet uitvoeren is de heerser of zijn plaatsvervanger, of de straf is overtreden van een van de grenzen van Allah (verheven zij Hij) zoals zina, of een overtreding tegen een andere persoon, zoals lasteren.” [al-Furoo 6/53]

Verbergen van kennis dat iemand die deze slechte daad heeft begaan, zodat hij/zij kan bekeren en  zijn/haar zaken recht zetten voordat hij/zij sterft is beter dan de nieuws daarover verspreiden, laat staan ​​hem/haar doden. De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) wende zich af van Maa’iz (moge Allah tevreden met hem zijn) zelfs nadat hij het plegen van zina had toegegeven, en hij negeerde hem tot hij zijn opbiechten een paar keer herhaalde, dan pas voerde hij de hadd straf op hem.
 
Op basis van bovengenoemde is de daad eerwraak” een transgressie, overtreding en onrecht, omdat het doden van iemand inhoudt die het niet verdient om gedood te worden.
Als een maagd zina (ontucht) pleegt, de straf daarvoor in de shar’ia in haar geval is zweepslaggen en verbanning voor een jaar, geen moord.
Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd:(de straf voor zina) van een maagd met een maagd persoon is honderd zweepslagen en verbanning voor een jaar. [Muslim]
  

Degene haar doodt, heeft een gelovige ziel die Allah verboden heeft om gedood te worden gedood, en er is een strenge waarschuwing met betrekking tot die daad, zoals Allah, de Verhevene, zegt:

En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel plegen; en hij die dat doet zal een straf ondergaan. 68 De straf zal hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding, en hij zal daar vernederd in vertoeven. 69″
[al-Furqaan 25:68-69]

Zelfs als we aannemen dat ze verdiende om gedood te worden (ze voldeed aan de bovengenoemde voorwaarden), zou niemand dat doen, maar de heerser - zoals hierboven vermeld staat. Bovendien in veel gevallen doden wordt gepleegd op basis van beschuldigingen en speculaties, zonder aan te tonen of de immorele handeling zelfs plaatsvond.

wAllahu A’alam

Nemen van Woedoe, stap voor stap

Voordat je Woedoe neemt maak je de intentie om Woedoe te nemen. Neem je voor dat de Woedoe voor niets anders bedoeld is, dan voor reiniging.

Je hoort deze intentie in je hart te hebben; het is immers een daad van je hart en niet van je tong.

Begin dan de Woedoe door te zeggen: Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.)

Woedoe STAP 1: Was je handen 3 maal, begin met rechts en zorg ervoor dat geen enkel deel van je handen droog blijft.

Onder ringen moet schoon gemaakt worden en nagellak of iets dergelijks moet verwijderd worden.

Woedoe STAP 2:  Spoel je mond 3 maal met je rechterhand.

Woedoe STAP 3: Was je neus 3 maal: snuif water op uit je rechterhand en snuit het uit met behulp van je linkerhand.

Woedoe STAP 4: Was je gezicht 3 maal van ene oor tot aan andere oor en van voorhoofd tot aan kin en let er op dat geen enkel deel droog laat

Woedoe STAP 5: Was dan je onder-armen 3 maal tot en met je ellebogen, ook hier mag niets droog blijven. Rechterarm eerst!

Woedoe STAP 6: Wrijf je hoofd 1 maal: maak je vingers nat en strijk daarmee over je hoofd….

… Ga helemaal naar achteren tot je nek en weer terug naar je voorhoofd.

Woedoe STAP 7: Met je wijsvinger-toppen, die nog nat zijn, 1 maal langs je oren….

… Met je duim maak je dan achter je oren schoon, van boven naar beneden.

Woedoe STAP 8: Was je voeten 3 maal, ( rechtervoet eerst) tot en met enkels en goed tussen je tenen. ( Alles moet nat zijn gemaakt)

Zeg dan:“Asjhadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wahdahoe laa sjarieka lah, wa asjhadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh.”

“Ik getuig dat er geen god is dan Allah. Hij is de Ene en heeft geen deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is”

Daarna zeg je: “Allaahoemmadj ‘alnie minat-tawwaabiena wadj ‘alnie minal-moetathahhirien.”
‘O Allah, laat mij behoren tot degenen die berouw tonen en laat mij behoren tot degenen die gereinigd zijn.” (At-Tirmidzi)

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 1. De Woedhoe wordt ongeldig door: ontlasting, urine, sperma, winden laten en overgeven.

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 2. Na een diepe slaap (liggend)

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 3. Bewusteloosheid

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 4. Bij het aanraken van geslachtsdelen met de blote hand

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 5. Bij godslastering

Handelingen die de Woedhoe ongeldig maken: 6. Door het met lust aanraken van je vrouw (man).

Wat is Istikhara en hoe verricht je het…

Als iemand wil weten of iets dat hij/zij gaat ondernemen verstandig is en dat Allah het voor diegene duidelijk maakt, dan verricht hij/zij Istikhara.

Men verricht geen istikhaarah gebed voor zaken waarvan men weet zeker dat het goed is (daden van aanbidding en goede daden) of dat het zeker slecht is (zich bezighouden met zaken die haraam en zondig zijn). Dus als je weet dat het slecht is dan hoef je geen istikhara voor te doen want je mag het toch niet doen.