Category Archives: Vraag en Antwoord

Wees een ware gelovige…

Kabba

Vraag: Waarom zijn moslims onderdrukt? Waarom zijn moslims nooit de winnaars?

Ik moest lang nadenken voordat ik een antwoord kon geven… Het is een onderwerp dat effect heeft op hele Oemma. Antwoord volgens mij is heel erg simpel: wij als moslims voeren alleen de rituelen van de islam uit en zijn niet de ware gelovigen. Wij vragen Allah constant in onze smeekbeden om ons te helpen, maar wij zijn precies zelfde als een leerling die geen middelbare school diploma heeft en toch Allah vraagt om universiteit toegelaten te worden.

Het uit stellen van gebed

Mag je zonder geldige reden gebed uit stellen?
 
Alle lofprijzingen komen Allaah toe.

Het is niet toegestaan voor een moslim, man of vrouw, om een verplicht gebed uit te stellen tot na de vastgestelde tijd (voor dat gebed), echter is het voor iedere vertanwoordelijke (mukallif) moslimman en vrouw verplicht om de gebeden zoveel mogelijk op tijd te verrichten.

Werk is geen excuus om het gebed uit te stellen, noch is onreinheid (najaasah) op kleding (een excuus) of dat (de) kleding vies is. Geen van deze (zaken) zijn geldige excuses.

Mensen zouden geëxcuseerd moeten worden van (hun) werk gedurende gebedstijden; bij aanvang van het gebedstijd, dient een werker de onreinheid van zijn kleding te wassen, of schone kleding aan te doen. Wat (normaal) vuil betreft (in tegenstelling tot onreinheden), dan weerhoudt dit (iemand) niet van het bidden in die kleding, zolang dit vuil niet onrein (najis) is en het geen nare geur afgeeft, waar de andere aanbidders last van zouden kunnen hebben. Maar indien het vuil of de geur daarvan anderen zal hinderen (i.e. ze er last van zullen hebben), dan dient hij het te wassen vóór het gebed, of schone kleding aan te trekken, zodat hij kan bidden in jamaa’ah (gemeenschap).

Het is toegestaan voor degenen die een geldige shar’i excuus hebben, zoals degenen die ziek zijn of op reis, om Dhuhr en ‘Asr te combineren op de tijd van een van deze (twee gebeden), en om Maghreb en ‘Ishaa te combineren op de tijd van een van deze (twee gebeden).

Dit was overgeleverd in de Sahih Sunnah van de Profeet (salallaahoe ‘alayhi wassalam). Het is ook toegestaan om gebeden te combineren wanneer er sprake is van hevige regen of modder, wat moeilijkheden veroorzaakt voor de mensen.

[Bron:Fataawaa Muhimmah tata’allaq bis-Salaah, Shaykh Ibn Baaz, p. 19]

Het Islamitisch oordeel over masturbatie

Is zelfbevredeging (masturbatie) haram?

Antwoord: Masturbatie is haram, dit op basis van bewijzen vanuit de Quran, en de Sunnah van de Profeet ﷺ.
Allah, de verhevene zegt:

“En degenen die over hun kuisheid waken, behalve tegenover hun echtgenoten en wat hun rechterhanden bezitten (slavinnen), dan worden zij niet verweten. Maar wie dan meer dan dat wensen; zij zijn degenen die de overtreders zijn.” [6-7]

Wie iets anders wenst buiten zijn vrouw behoort, op basis van deze vers, tot de overtreders. De Profeet ﷺ zei: “O verzameling van jongeren, wie van jullie (een vrouw) onderhoud kan bieden, laat hem dan trouwen. Voorwaar, dit helpt om de blik neder te slaan en is het meest beschermend voor de kuisheid. En wie hiertoe niet in staat is, laat hem dan vasten, dit zal voor hem als bescherming dienen.” [Boekhaari en Muslim]

De Profeet ﷺ droeg degenen die (nog) niet kunnen trouwen op om te vasten. Als het masturberen toegestaan zou zijn, dan had de Profeet ﷺ dit wel als mogelijkheid gegeven. Aangezien hij dit, met al zij zachtmoedigheid, niet als optie bood, betekent het dat het verboden is en dus niet is toegestaan.

wAllahu A’alam

[Bron: Ibn Oethaymeen, www.ibnothaimeen.com]

Vasten met dubbele intentie

arafa_by_samermuhm-d32tfqk

Kun je een dubbele intentie hebben om bij het vasten van Arafa ook  je gemiste dagen van Ramadan in te halen?

Antwoord: Wanneer men bij het vasten van de dag van Arafa ook de intentie neemt om een (gemiste) dag van de Ramadan in te halen, dan hopen wij dat men hiermee zowel een dag van de Ramadan heeft ingehaald alsook de beloning ontvangt voor het vasten op deze dag. Waar het namelijk om gaat, is dat deze dag gevast wordt.

[Bron: Ibn Oethaymeen, www.ibnothaimeen.com]

Groeten tijdens Vrijdagpreek

Makka

Wat is het oordeel over het geven van de Islamitische groet wanneer men de moskee binnenkomt tijdens de vrijdagpreek en wat is het oordeel over het antwoorden hierop?

Antwoord:

Wanneer men de moskee binnenkomt tijdens de vrijdagpreek dient men direct twee korte raka’aat (gebedseenheden) te verrichten en te gaan zitten. Hij mag de aanwezigen in dit geval niet groeten, want de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Als je tegen een andere persoon op vrijdag ‘luister’ zegt, terwijl de imaam preekt, dan heb jij je schuldig gemaakt aan ijdel gepraat.” [Bukhari]

Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd:

“Wie de steentjes aanraakt, heeft zich schuldig gemaakt aan ijdel gepraat.”
[Ibnu Maadjah]

Ijdel gepraat kan ervoor zorgen dat de persoon die zich hieraan schuldig heeft gemaakt de beloning van het vrijdaggebed niet toekomt. In een andere overlevering staat:

“Wie zich schuldig maakt aan ijdel gepraat komt de beloning van het vrijdaggebed niet toe.”

Wanneer iemand jou de salaam geeft, mag je hem de wedergroet niet mondeling teruggeven met ‘wa alaykum salaam’, ook al heeft hij het wel uitgesproken. Wat betreft het elkaar geven van een hand tijdens het vrijdaggebed, hier is niets op tegen. Maar het verdient de voorkeur dit te laten.

Er is een aantal geleerden dat gezegd heeft dat het wel toegestaan is iemand mondeling terug te groeten met de salaam, maar de meest correcte uitspraak is dat dit niet toegestaan is. De verplichting om te luisteren naar de vrijdagpreek gaat voor op de verplichting van de wedergroet. Bovendien heeft de moslim in beginsel het recht niet om de mensen tijdens de vrijdagpreek te begroeten met de salaam, omdat dit de mensen afleidt van hetgeen zij dienen aan te horen.

Er vindt dus geen groet en geen wedergroet plaats tijdens de vrijdagpreek.

wAllahu A’alam

[Sheikh Mohammed ibn Saalih Al-Uthaymeen]

Hoe toon je oprecht berouw?

srinagar-mosque-prayer-527134-lw

Wanhoop niet, want Allah, de Verhevene, zegt in heilige Quran:
“Zeg: “O mijn dienaren die tegen u zelf buitensporig zijt geweest, wanhoopt niet aan de barmhartigheid van Allah, voorzeker Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle.” [39:53]

Laat je berouw echt uit je hart zijn. Voorwaarden van oprechte Tawba (vergeving vragen/berouw tonen):
a. Pure intentie( dus Tawba doen puur om wille van Allah, niet om wille van een persoon of iets)
b. Toegeven tegenover Allah, dat je gezondigd hebt.
c. Dat zonde onmiddellijk verlaten (als je nog bezig bent met het zonde).
d. Spijt hebben voor het verrichten van zonde.
e. Vastberaden zijn om dat zonde nooit meer te herhalen.
f. Indien van toepassing: de rechten teruggeven aan degenen die benadeeld zijn (bijvoorbeeld: geld gestolen-> terug geven)
g. Tawba doen voor dat het voorbij is (berouw bij zeker dood of na het op komen van zon in westen wordt niet geaccepteerd)

Bovendien verricht veel goede daden, want goede daden vervangen slechte daden, zo zegt Allah, de Verhevene, in heilige Quran: “Voorzeker, goede daden verdrijven kwade daden. Dit is een aanmaning voor degenen die er lering uit trekken.” [11:114]

wAllahu A’alam