Het Einde van de Wereld: De Kleine Tekenen, Deel 1

de kleine tekenen deel 1
Print Friendly

De Kleine Tekenen: Deel 1

1. De zending van Profeet en zijn dood

De Profeet ﷺ heeft zijn metgezellen meegedeeld dat zijn zending een bewijs is van het naderende Uur.

In de verzamelingen van Bukhaari en Muslim staat dat Sahl Ibn Sa’d heeft gezegd heeft: “Ik heb gezien dat de Boodschapper van Allah zijn twee vingers strekte, namelijk de wijs- en de middenvinger, en zei: “De afstand tussen mij en het Uur is niet groter dan die tussen deze twee fingers.”5

Imaam Al-Qurtubi heeft gezegd: “De Profeet ﷺ is het eerste voorteken van het Uur, want hij is de Profeet van het einde der tijden, Er komt geen Profeet meer tussen hem en de Dag van de Opstanding.”6

De Profeet ﷺ vertelt ons dat zijn dood één van de eerste tekenen is. Tegen ‘Awf Ibn Maalik heeft hij gezegd:”Voor het beslissende Uur aangebroken is, moet je je aan de volgende zes gebeurtenissen verwachten: mijn dood, vervolgens de inname van Jeruzalem, daarna zullen jullie door een epidemie getroffen worden die lijkt op epizoötie die de schapen treft, daarna een overvloedige rijkdom die ervoor zal zorgen dat een mens die honderd dinar gekregen heeft niet tevreden zal zijn, dan zal er een verbond komen tussen jullie en de Romeinen – Banie Asfar – die jullie zullen verraden en zij zullen jullie aanvallen met een leger van tachtig vaandels, en elke van die vaandels zal twaalfduizend mannen verzamelen.”

De dood van de Profeet  was één van de rampen die een grote indruk gemaakt hebben op de moslims van het verleden en van de toekomst. Op de dag van zijn overlijden werd alles zwart voor de ogen van de metgezellen.

Anas lbn Maalik zei: “De dag dat de Gezant van Allah  Medina binnengegaan is, werd de hele stad verlicht, en op de dag van zijn dood is ze duister geworden. We hadden de Profeet  nog maar pas begraven of we herkenden onze harten haast niet meer.”8

Met zijn dood ﷺ kwam er een eind aan de openbaring uit de hemel en men zag de eerste fitan (beproevingen) optreden, meer bepaald de geloofsverzaking van een heleboel Arabieren.

De dood van de Profeet bracht inderdaad het allergrootste ongeluk dat de moslims ooit meegemaakt hebben. Volgens ‘Ataa Ibn Abie Rabaah heeft de Profeet  gezegd: “Als één van jullie door tegenslag getroffen wordt, dan moet hij mijn dood gedenken want dat is de allergrootste tegenslag.”9

Na zijn dood voelden de metgezellen zich verloren en ze begonnen met elkaar ruzie te maken. Sommigen waren stomverbaasd, anderen konden niet meer op hun benen staan. Het was zo erg dat Aboe Bakr zei: “Als we ergens een keuze gehad hadden voor wat jouw dood betreft, dan zouden we onze ziel als losgeld gegeven hebben.”

Toen de Profeet  begraven moest worden, zei zijn dochter Fatima aan de metgezellen: “Hoe kunnen jullie zielen aanvaarden dat jullie aarde gooien op de Boodschapper ﷺ van Allah?”10

Oem Salama herdacht de dood van de Profeet ﷺ en zei dan: “Verschrikkelijk! Wat voor verschrikkelijke zaken ons ook overkomen, deze verdwijnen onmiddellijk als men zich de dood van de Profeet ﷺ herinnert.”11

2. De Inname van Jeruzalem

De inname van Jeruzalem is één van de kleine tekenen van het Uur. Het is één van de zes gebeurtenissen die vermeld worden in de hadieth van ‘Awf Ibn Maalik (zie boven).

Jeruzalem is inderdaad ingenomen door kalief ‘Omar Ibn Al-Khattaab in het jaar zestien van het hidjra-tijdperk. Hij heeft de stad gevrijwaard van zij die niet de ware boodschap van Jezus en Mozes gevolgd hebben, en hij heeft er een moskee gebouwd naast de Al-Aqsa moskee.

Imam Ahmad heeft genoteerd dat ‘Oebeyd lbn Adam gehoord heeft dat ‘Omar lbn Al-Khattaab tegen Ka’b Al-Ahbaar zei: “Waar wil je dat we de salaat (het gebed) gaan verrichten?” “Achter de rots,” antwoordde Ka’b, “dan zal heel Jeruzalem tegenover jou zijn.”

‘Omar reageerde daarop: “Jij hebt net de Joden nageaapt, maar ik zal gaan bidden daar waar de Profeet ﷺ gebeden heeft.” Daarna richtte hij zich naar de Qibla en hij begon te bidden.

Jeruzalem is twee keer door de moslims ingenomen. De eerste keer was toen ‘Omar lbn Al-Khattaab kalief was: de tweede keer was ten tijde van de dynastie van de Ajoebieden, toen Salaheddien Al-Ayyoebi de moslimtroepen aanvoerde. Moslims, als Allah het wilt, zullen nog een keer de verovering van Jeruzalem meemaken, dankzij een groep gelovigen die de steun van Allah de Verhevene genieten.

3. Een epidemie die lijkt op Epizootie waardoor de schappen getroffen worden 

Dit teken wordt ook vermeld in de hadieth van ‘Awf lbn Maalik met de zes gebeurtenissen.

Dit heeft inderdaad plaatsgevonden ten tijde van het khilafaat van Omar lbn Al-Khattaab, net na de inname Jeruzalem.  In dat jaar (18H) werd Palestina getroffen door een cholera-epidemie.

Vijfentwintigduizend mensen kwamen om, waaronder ‘Oebeyda Ibn Al-Djarraah die een betrouwbare was in deze gemeenschap.

4. Een overvloed aan geld

Aboe Hoerayra heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ gezegd heeft: “Het Uur zal niet slaan vooraleer geld overal overvloedig aanwezig is. De mens zal naar iemand op zoek zijn om zijn aalmoes te aanvaarden, maar het enige antwoord dat hij zal te horen krijgen, zal luiden: ‘Ik heb dat niet nodig’.”12

Geld was inderdaad overvloedig aanwezig ten tijde van de metgezellen. Door hun veroveringen hadden ze het bezit van de Perzen en de Romeinen onder elkaar verdeeld. En onder het bewind van ‘Omar Ibn ‘AbdoelAziz was geld nog in grotere hoeveelheden beschikbaar, want in die tijd hield een mens zijn aalmoes klaar, maar hij vond niemand die deze wou aannemen.

De Profeet ﷺ deelt ons mee dat geld aan het einde der tijden in overvloed aanwezig zal zijn. Dat zal waarschijnlijk zo zijn wanneer kalief Al-Mahdi komt. Deze zal geld uitdelen zonder te rekenen. De aarde zal haar schatten tevoorschijn brengen en de mensen zullen gelukkig zijn met de zegeningen van de aarde die Allah zal geven. Men zal hen geld ter beschikking stellen, echter, ze zullen weigeren omdat ze weten dat veel geld zorgt voor conflicten en ellende.

Volgens  Djaaber  Ibn   ‘Abd   Allah heeft de Boodschapper van Allah  gezegd: “Aan het einde der tijden zal er een kalief zijn die goederen (geld) zal uitdelen zonder te tellen.”13

Volgens Aboe Hoerayra heeft de Gezant van Allah ﷺ gezegd: “De aarde zal haar ingewanden overgeven en kolommen van goud en zilver zullen tevoorschijn komen. De moordenaar zal zich tegenover deze schatten geplaatst zien en hij zal zeggen: “Door jou heb ik vermoord”; degene die zijn familierelaties verbroken heeft zal zeggen: “Door jou heb ik het contact met mijn naasten verbroken”; de dief zal zeggen: “Door jou hebben ze mijn hand afgehakt”. Dan zullen ze weggaan zonder er iets van te nemen.”14

Zie ook:

De tekenen van het Einde van de Wereld: Inleiding 

De tekenen van het Einde van de Wereld: De Kleine Tekenen, Deel 2

                                                            

5. Rechtsgeldige hadieth bij Al-Bukhaari (hadieth nr. 65), hoofdstuk over exegese: uitleg van de soera An-Naazi’aat.

6. Zie «Herinnering aan de staat van de doden en aan de Laatste Dag» «Al-Tadkhira Fie Ahwaal Al-Mawtaa Wa-l-Aakhira» (p. 626)

7. Rechtsgeldige hadieth bij Al-Bukhaari  (nr. 7927), hoofdstuk over de Diihaad. Ook rechtsgeldige door Al-Haakim (4/419)

8. Rechtsgeldige hadieth bij Aboe Dawoed, Tirmidhi, Ibn Maadja en Ahmad. Zie ook de door Albaanie verbeterde versie van «Mishkaat al-Masaabieh» (hadieth nr.5962)

9. Rechtsgeldige hadieth bij Ibn Ady en At-Tabaraanie. Door Albaanie in «Sahieh Al-Djaami’» rechtsgeldig verklaard (hadieth nr.374)

10. Rechtsgeldige hadieth bij Al-Bukhaari (hadieth nr. 4462)

11. Hadieth bij Al-Bayhaqie. Zie het geschiedenisboek van At-Tabarie (3/199)

12. Rechtsgeldige hadieth bij Al-Bukhaari, hoofdstuk “Problemen (fitan)”. Zie «Samenvatting van de sahieh van Al-Bukhaari» (hadieth nr. 2198)

13 Rechtsgeldige hadieth bij Muslim, hoofdstuk “Problemen (fitan)”. Zie «Samenvatting van de sahieh van Muslim» (p. 539) (hadieth nr. 2036)

14. Rechtsgeldige hadieth bij Muslim. Zie «Samenvatting van de sahieh van Muslim» (p. 143) (hadieth nr. 527)